Kvalitet

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vægter kvalitetssikring højt. Derfor har skolen udviklet en kvalitetsmodel og kvalitetspolitik, der sikrer en løbende udvikling af undervisning, uddannelser og højskolens andre aktiviteter.

Kvalitetspolitik
Højskolens holdninger til kvalitet og principper for kvalitetssikring er beskrevet i kvalitetspolitikken.

Kvalitetspolitik for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (PDF)

Kvalitetsmål for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (PDF)

Folder: Kvalitet på Danmarks Medie- Journalisthøjskole (PDF) 

Kvalitetsmodellen
Kvalitetsmodellen danner rammen om en løbende og åben proces, der skal sikre opfyldelsen af højskolens kvalitetsmål ud fra de holdninger og principper, der er tilkendegivet i kvalitetspolitikken. 

Modellens fokus er:

 • løbende udvikling og forankring af højskolens kvalitetsarbejde
 • klar ansvarsfordeling
 • dialog som samarbejdsform 

Kvalitetsmodellen består af 4 elementer, der er indbyrdes forbundne og indgår i en løbende proces:

 • Udgangspunktet for kvalitetsarbejdet er højskolens formål og strategi.
   
 • Disse overordnede mål omsættes som et led i processen til konkrete mål, som kerneprocesserne styrer efter.
   
 • Kerneprocessernes mål er derefter styrende for støtteprocesserne.
   
 • Både kerne- og støtteprocesser gennemfører en årlig evaluering, som samler op på erfaringer og indgår i beslutningsgrundlaget for det efterfølgende arbejde. 

Udmøntningen af de forskellige mål sker i samarbejde med de medarbejdere, det er relevant at inddrage i de enkelte aktiviteter. I den sammenhæng er det en pointe, at kvalitetsarbejdet er et integreret element i højskolens aktiviteter, ikke er en løsrevet del af aktiviteterne eller begrænset til få, specifikke medarbejdere.

Implementeringen af kvalitetsmodellen følges af en styregruppe, der består af rektoratet, en repræsentant for hhv. kerne- og støtteprocesser samt højskolens kvalitetsleder.

 Formål og strategi

Højskolens formål og strategi er udgangspunkt for kvalitetsarbejdet. Højskolens formål er fastlagt i love og bekendtgørelser. Strategien fastlægges af bestyrelsen.

Formål og strategi omsættes til konkrete mål i dialog mellem rektoratet og lederne af kerneprocesserne.  Når de overordnede mål ændres, vil det slå igennem i forhold til kerneprocesserne og dermed også i forhold til støtteprocesserne.

Kerneprocesser

Kerneprocesserne er at:

 • undervise
 • udvikle uddannelser
 • forske og videnudvikle
 • formidle ny viden gennem uddannelser, kurser og i samarbejde med eksterne interessenter
 • samarbejde med kommunikations- og mediesektoren om viden- og praksisudvikling

Beskrivelserne af kerneprocesser er holdt i infinitiv for at understrege, at de enkelte processer ikke er knyttet til bestemte afdelinger, men til aktiviteter.

Kerneprocesserne er mål- og resultatorienterede. Deres opgave er at udmønte de konkrete mål for skolens formål og strategi, som er konkretiseret i en dialog med højskolens rektorat.

Støtteprocesser

Støtteprocesserne er at:

 • udvikle medarbejderes faglige og organisatoriske kompetencer
 • vejlede studerende, kursister og ansøgere
 • administrere rammer og indhold
 • udvikle koncepter og forretningsmodeller
 • budgettere/følge op
 • kommunikere eksternt og internt
 • sikre og udvikle arbejds- og studiemiljø
 • sikre og udvikle digitale værktøjer
 • markedsføre og sælge

Beskrivelserne af støtteprocesserne er holdt i infinitiv for at understrege, at de enkelte processer ikke er knyttet til bestemte afdelinger, men til aktiviteter.
 
Støtteprocesserne er procesorienterede. Deres opgave er at understøtte kerneprocesserne, og kerneprocesserne er dermed styrende i forhold til støtteprocesserne, når disse fastlægger sine mål i samarbejde med rektoratet og ledergruppen for kerneprocesserne.

Evaluering

Evalueringen gælder både kerne- og støtteprocesser, og de berørte planlægger selv form og indhold i den årlige evaluering. 

Evalueringen skal:

 • tage udgangspunkt i de uddybende kvalitetsmål for de enkelte afdelinger
 • foregå med det af ledelsen fastlagte interval
 • og alle relevante interessenter skal tage del i evalueringen.

Det er muligt at lave evalueringer af en afdelings arbejde eller på tværs af kerne- og støtteprocesser, hvis det giver den bedste opsamling på erfaringerne.

Det er et mål, at:

 • indsigten fra evalueringerne bruges fremadrettet i den pågældende kerne-/støtteproces
   
 • distribuere gode ideer/løsninger/mv. fra evalueringerne ud i hele organisationen
   
 • dialog og samarbejde med alle relevante interessenter bærer processerne.

Ansvarsfordeling
Det er en pointe, at kvalitetsarbejdet er et integreret element i højskolens aktiviteter, og som nævnt i Kvalitetspolitikken en integreret del af ledelsens område. Derfor ligger ansvaret for udvikling og forankring af kvalitetsarbejdet hos den ledelse, der i forvejen løfter ansvaret for højskolen:

 • Rektor har det overordnede ansvar
   
 • Prorektor og uddannelsescheferne har det samlede og fælles ansvar for kerneprocesserne, og opgaver og udfordringer løftes af de enkelte i henhold til deres respektive ressortområder. 
   
 • Prorektor og de administrative chefer har det samlede og fælles ansvar for støtteprocesserne, og opgaver og udfordringer løftes af de enkelte chef i henhold til deres respektive ressortområder.

Højskolens studiechef har ansvaret for kvalitetsteamet, som faciliterer rektoratet og uddannelsescheferne i deres arbejde med at løfte ansvaret for en stærk kvalitetskultur, der sikrer en løbende udvikling af højskolens kerneprocesser og implementering af vedtagne politikker og strategier. 

 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram