Skip to main content

Forskning på DMJX

Strategi og organisering for forskning og udvikling på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 

Forskning og udvikling er en af grundpillerne i højskolens erklærede mål om at skabe sammenhæng og værdi i et gensidigt, interagerende og fortløbende flow med interne og eksterne interessenter.

Fokuspunkterne i DMJX’ overordnede strategi er at være markante og at skabe sammenhæng og værdi.

På forskningsområdet er kerneopgaven at udvikle og formidle ny viden til gavn for både medie- og kommunikationsbranchen og vores mange studerende og kursister på BA-uddannelser og videreuddannelserne.

Kerneaktiviteterne består i forskning, undervisning, formidling og videndeling.

Dette er i DMJX’ forskningsstrategi omsat konkret til følgende 3 punkter:

1. Sammenhæng mellem forskning, uddannelse, branchen og samfundet generelt

Sammenhængen mellem forskning, uddannelse og branche skal sikres ved at styrke forskningens relevans for højskolens uddannelser og ved at adressere medie- og kommunikationsbranchens udfordringer og behov for ny viden i praksisnær og anvendt forskning.

Målet er at opnå et fortløbende flow af viden og erfaringer mellem forskning, uddannelse og erhverv, som har gensidig interesse og værdi for alle parter. Det er et mål, at både medieverden og samfund oplever DMJX som en institution, der ønsker og evner at løfte opgaver på en måde, så denne sammenhæng kommer tydeligt frem.

2. Høj kvalitet i forskning og vidensarbejdet

Forskningen på DMJX skal til enhver tid kendes på sin høje kvalitet. Den skal være markant og skabe værdi for de studerende, branchen og samfundet som helhed. Vi skal prioritere forsknings- og udviklingsprojekter, der involverer flere partnere (fx studerende, øvrige UC’er, universiteter, virksomheder og organisationer), omfatter centrale aktører i forhold til udviklingen af medieverdenen og/eller adresserer væsentlige problemstillinger for medieverdenen/samfundet.

Forskning og Udvikling skal bidrage til, at uddannelser og undervisning til stadighed baserer sig på et vidensgrundlag, der svarer til uddannelser af den givne type på det givne niveau, og som giver et solidt grundlag for opnåelse af uddannelsernes mål.

3. Forskningsformidling og videnscirkulation

Vi skal praktisere en målrettet formidlingsindsats, der synliggør vores resultater både internt og eksternt og kanaliserer den viden, vi udvikler, derhen, hvor den giver mest værdi. Dette skal gøres ad forskellige kanaler.

Forskningsformidling skal ske gennem deltagelse i centrale internationale og nationale konferencer, publicering i anerkendte peer-reviewed tidsskrifter og forskningsformidling til den bredere offentlighed og brancherne via mere populærvidenskabelige artikler og oplæg.

Derudover skal vi aktivt gøre brug af blandt andet vores onlinemedie MediaJournal og Forlaget Ajour til målrettet videnscirkulation.

Endelig sker formidlingen gennem udarbejdelse af undervisningsmateriale – herunder lærebøger.

Anvendt forskning i samarbejde med målgrupperne

Kort sagt skal forskningsstrategien sikre, at vi udvikler ny viden i samarbejde med relevante aktører i og uden for medieverdenen og dermed bidrager til vækst, udvikling og resultater for samarbejdspartnerne og medieverdenen.

Forskningen på DMJX har til formål at understøtte de uddannelser og kompetenceudviklingstilbud, der udvikles og udbydes på højskolen.

Det skal ske gennem forskernes samarbejde med undervisere om udviklingen af uddannelserne samt gennem forskernes egen undervisning. Hermed sikres det, at forskningen enten udspringer af et behov, der knytter sig til forskningsformidling i undervisningen, er opstået i relation til aftagerne, eller på baggrund af et mere generelt behov for ny forskning og viden på området.

Som udgangspunkt består al forskning på DMJX af anvendt forskning – forstået som eksperimenterende eller teoretisk arbejde, som primært er rettet mod bestemte anvendelsesområder.

Samarbejde

Vi laver forsknings- og udviklingsprojekter for og i samarbejde med en lang række fonde, instanser, medievirksomheder og kulturinstitutioner. En stor del af forskningen udføres med Frascati-midler, mens andre aktiviteter bliver gennemført med eksterne midler. Vi har desuden tilknyttet en række Ph.d.-studerende i samarbejder med universiteter. Hvis din virksomhed eller organisation søger en samarbejdspartner eller har midler til et projekt inden for vores kernefagligheder, så tøv ikke med at kontakte os.

Vidensregskab 2022

Her finder du DMJX' videnregnskab for 2022. Videnregnskabet kan læses online, men hvis du ønsker at åbne rapportens link-henvisninger, skal du først downloade den.