Skip to main content

Klager over prøver og eksamen

Klage- og ankeregler

Skriftlig og begrundet klage

Du har ret til klage over en eksamination eller over en vurdering af en eksamenspræstation. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Frist

Klagen skal indbringes for Ledelsessekretariatet senest 2 uger efter, at resultatet af den pågældende eksamen er bekendtgjort. Klager skal sendes til: sekretariat@dmjx.dk

 

Resultater af klagen

En klage kan medføre tilbud om ombedømmelse (gælder kun skriftlige prøver), tilbud om ny prøve eller at klager ikke får medhold. Tilbud om ombedømmelse og ny prøve kan resultere i en lavere karakterer, så klager skal altid takke ja til tilbuddet, før omprøve/ny prøve iværksættes.

Anke

Hvis klagen afvises, kan den indbringes for ankenævnet inden for to uger. Ankenævnet består af to censorer (+ suppleanter for disse), en eksaminations-berettiget lærer (+suppleant for denne) samt en studerende (+ suppleant for denne).

Der er nedsat to permanente ankenævn, et ankenævn for elektroniske eksamens-produktioner og et for eksamensproduktioner i trykt medie. Ved vintereksamen skal ankenævnet træffe afgørelse senest to måneder efter indgivelsen af anken. Ved sommereksamen senest tre måneder efter, at anken er indgivet.

Ankenævnets afgørelse kan være:

  • tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse) ved nye bedømmere
  • tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere
  • afvisning af anke

Regelgrundlag

Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Uddannelses- og Forskningsministeriets eksamensbekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Reglerne omfatter samtlige forløb med karakter eller bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Christina Hansen Falkenberg

Spørgsmål?

Christina Hansen Falkenberg
51 15 56 49 / chf@dmjx.dk