Skip to main content

Eksamen

Eksamensregler og andre regler for at bestå et kompetencegivende kursus (med ECTS)

Hvilke kurser afsluttes med en eksamen?

Alle kompetencegivende kurser (med ECTS) inkl. kurser for ledige, afsluttes med eksamen.

Tilmelding til eksamen

Når du er optaget på et kursus, er du samtidig tilmeldt den pågældende eksamen.

Det er dog en forudsætning for at blive indstillet til eksamen, at forløbets obligatoriske opgaver er afleveret og godkendt af underviseren senest 14 dage før eksamen.

Kurset bestås ved en mundtlig eller skriftlig eksamen.

Eksamen generelt

Alle eksamener følger Bekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettede uddannelser, som giver eksaminanden ret til 3 eksamensforsøg.

Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke usædvanlige forhold.


Framelding af eksamen

Studerende kan framelde sig eksamen eller eksamensaflevering med et varsel på 14 dage. Framelding skal ske skriftligt til uddannelsesadministrationen. Ved rettidig framelding har den studerende ikke brugt et eksamensforsøg. Den studerende tilmeldes automatisk til næste reeksamen. Ved reeksamen kan studerende ikke få ny undervisning/vejledning i faget, med mindre kursisten tilmelder sig og betaler for samme fag på ny.

Framelding på grund af sygdom

Studerende, som ikke møder til eksamen pga. sygdom eller bliver syge under eksamen, vil på baggrund af en lægeerklæring blive betragtet som rettidigt frameldt og har dermed ikke brugt et forsøg. Lægeerklæringen skal være kursusadministrationen i hænde senest tre hverdage efter den afholdte eksamen. Studerende skal selv afholde udgifter til lægeerklæring.

Studiekoordinator Ayoe Madsen

Spørgsmål?