Skip to main content

Whistleblowerordning

DMJX' whistleblowerordning for medarbejdere ansat på højskolen

Lov om beskyttelse af whistleblowere forpligter DMJX til at etablere en intern whistleblowerordning. Loven gennemfører et EU-direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, i dansk ret.

Lovens formål er at sikre et højt beskyttelsesniveau til personer, der indberetter om forhold omfattet af lovens anvendelsesområde, som de pågældende har fået adgang til i forbindelse med udførelsen af deres arbejde.

Afsættet for loven er, at det er i offentlighedens interesse, at alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold på offentlige og private arbejdspladser kommer frem i lyset. Her kan en whistleblowerordning være med til at øge mulighederne for, at blandt andet ansatte kan ytre sig om kritisable forhold uden at frygte for negative konsekvenser heraf.

DMJX stiller derfor en whistleblowerordning til rådighed for medarbejdere ansat på højskolen.

Spørgsmål vedrørende ordningen henvendes til hrafdelingen@dmjx.dk