Skip to main content

Kodeks mod seksuelle krænkelser

Mediebranchens parter er gået sammen om at udforme et fælles kodeks, der skal forebygge seksuelle krænkelser på arbejdspladsen

På vores arbejdsplads går ledere, tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere op i at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor alle trives med de forskelligheder og den mangfoldighed, som er en gevinst for arbejdspladsen. Det skal være trygt at gå på arbejde, og der skal være plads til os alle. Det begynder og slutter med god opførsel.

I det faglige sociale og fællesskab på arbejdspladsen går vi op i at behandle alle lige, og vi tolererer ikke seksuelle krænkelser, hverken mellem kolleger eller mellem chefer og medarbejdere. Vi har fokus på, at sexisme i bred forstand skaber et arbejdsmiljø med øget risiko for seksuelle krænkelser.

På vores arbejdsplads er der ligestilling imellem kønnene og vi ønsker at dette afspejles i en respektfuld tone. Hos os er seksuelle krænkelser ikke en del af kulturen. Derfor har vi gennemsigtige og tydelige procedurer for, hvor og hvem du trygt kan henvende dig til. Det gælder både, hvis du selv udsættes for eller overværer en anden blive udsat for seksuelle krænkelser.

Seksuelle krænkelser kan være en overtrædelse af ligebehandlingsloven, arbejdsmiljøloven og endog straffeloven, men det er først og fremmest en overtrædelse af anstændig opførsel på vores arbejdsplads, hvor vi værner om en tryg og respektfuld omgangsform.

1

Vi tager alle henvendelser om seksuelle krænkelser alvorligt. I Ligebehandlingsloven defineres seksuelle krænkelser/sexchikane som enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

 

2

Det er ledelsens ansvar at sikre et krænkelses-frit arbejdsmiljø, men det er alles opgave at værne om det. Hvis du oplever seksuelle krænkelser, så henvend dig til det system, som vi har opstillet på vores arbejdsplads for at sikre dig trygge rammer. Du kan henvende dig når som helst – også selv om der er gået lang tid siden krænkelsen fandt sted. Hvis du overværer en seksuel krænkelse, så tag ansvar: Tilbyd støtte, grib ind, hvis du kan og rapporter til vores system.

3

Vi behandler alle sager om seksuelle krænkelser i et fortroligt rum - og vi sørger for, at du får den nødvendige bistand og beskyttelse, hvis du henvender dig til os. Du er også velkommen til at henvende dig om noget, som du i første omgang måske blot har brug for at vende eller få et godt råd til at håndtere, uden at du nødvendigvis ønsker, at der skal ske mere. Du har medindflydelse på, hvordan vi går videre med sagen.

4

Vi undersøger alle sager grundigt – alle har krav på en fair behandling. Vi hører altid alle parter, sikrer videst mulig fortrolighed, den nødvendige retssikkerhed og sørger for proportional handling i forhold til krænkelsen.

5

Alle vores medarbejdere er omfattet af dette kodeks. Vi har fokus på nye medarbejdere, praktikanter, elever og løst ansatte, da de kan være særligt udsatte for seksuelle krænkelser.

6

Vi er opmærksomme på, at seksuelle krænkelser også kan komme fra folk, der ikke er ansat på arbejdspladsen. Hvis du oplever krænkelser fra eksempelvis eksterne samarbejdspartnere, kunder, kilder eller mediebrugere – online såvel som offline – kan du bruge det system, som vi har på vores arbejdsplads til at håndtere seksuelle krænkelser, til at få hjælp til at bearbejde oplevelserne og gå videre med dem, hvis det er nødvendigt.

7

Vi ønsker en åben dialog på vores arbejdsplads. Vi vil som ledelse løbende sørge for at skabe og have en konstruktiv dialog på tværs af medarbejdere, ledere og tillids- og arbejdsmiljø- repræsentanter om seksuelle krænkelser og om, hvor vores grænser går. Og for den enkelte medarbejder gælder det: Når du er i tvivl, så spørg. Hvis du ikke ved, om din opførsel, dit sprog eller andre handlinger er eller vil være uvelkomne, så spørg den pågældende. Spørg din kollega. Eller få råd og vejledning i vores beskrevne system.

8

Vi ved godt, at dette kodeks ikke kan stå alene eller løser alle problemer. Vi er optaget af i fællesskab at finde nye løsninger og værktøjer, som kan skabe de rammer, hvor seksuelle krænkelser ikke forekommer. Vi vil derfor løbende sikre, at vores ledere, tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter har den nyeste viden om forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser.