Skip to main content

Undersøgelse af Bæredygtig film- og tv-produktion

DMJX undersøger kendskabsgraden af nye, bæredygtige retningslinjer for dansk film- og tv-produktion samt hvad der skal til for at øge kendskabet og implementere retningslinjerne bredt blandt producenterne.

Undersøgelse af Bæredygtig film- og tv-produktion

Den danske film- og tv-branche har i vinteren 2021 udarbejdet et sæt retningslinjer for en bæredygtig film og tv-produktion og en certificeringsmulighed.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vil undersøge, hvorledes film og tv-branchen tager imod disse retningslinjer, og hvordan disse kan implementeres i branchen bredt. Vi vil undersøge, hvilke kompetencer en bæredygtig, og på sigt hel CO2 neutral, film- og tv-produktion efterspørger i såvel projektledelsesdelen som tilrettelægger/produktionsdelen.

Baggrund

Det er stadig meget nyt for film og tv-branchen er forholde sig til udefra kommende krav – eller frivillige retningslinjer for en bæredygtig film og tv-produktion. Brancheorganisationerne har lavet de indledende undersøgelser af branchens eksisterende CO2 aftryk og koblet sig på en international certificeringsmulighed via Green film. Analysen og retningslinjer udpeger de lavthængende frugter som umiddelbart kan nedbringe CO2 belastningen med ca 50%. Men de næste 50 % til en egentlig CO2 neutral produktion er langt sværere og vil givetvis kræve en række mere fundamentale forandringer i tilrettelæggelse og produktionsmåder i branchen – og herunder også mere adfærdsrettede forandringer. Forandringer som den enkelte medarbejder fra runner til instruktør/producent vil blive stillet overfor. Det er en kompetenceudvikling som faguddannelserne og efteruddannelserne skal bidrage til, således at den enkelte kan tage disse adfærdsændringer på sig.

Udbytte

Vi forventer, at vi gennem undersøgelser og analyse kan skitsere, hvilke barrierer og muligheder branchen ser for at indgå i en bæredygtig film- og tv-produktion. Hvilke nye krav oplever branchen, at der stilles til medarbejderne og deres kompetencer for udvikling og implementering af en bæredygtig film- og tv-produktion bredt i branchen. Vi håber således at undersøgelsen kan gøre branchen opmærksom på hvilke kompetencer der fremover bliver nødvendige for at kunne indgå i en bæredygtig produktion. Og på den lidt længere bane vil vi gerne klæde faguddannelserne og efteruddannelser på til at kunne indfri forventningerne om nye kompetencebehov i film- og tv-branchen.

Hvad ved vi?

Aktuelt ligger der en undersøgelse fra 2021 af branchens estimerede CO2 belastninger. På baggrund af denne og internationale retningslinjer fra Greenfilm.org er der udarbejdet en "Håndbog i bæredygtig film- og tv-produktion" med retningslinjer for en bæredygtig film- og tv-produktion samt et sæt certificeringsregler. Der er nedsat et sekretariat under Vision Denmark, med bla. Producentforeningen og DFI som partnere, for Bæredygtig film- og tv-produktion (bftp.dk).  Der er aktuelt ingen præcis viden om, hvorledes retningslinjerne adopteres i branchen, og hvor udbredt kendskabet er til de nye retningslinjer i ”Håndbog i bæredygtig film- og tv-produktion”.

Forundersøgelse

Vores formodning er dog, at kendskabet til retningslinjerne ikke nødvendigvis er særlig udbredte i branchen. Vi vil derfor gennemføre en forundersøgelse, med det mål at afdække branchens forforståelse af og kendskab til bæredygtig film- og tv-produktion, og hvilke forventninger og barriere der knytter sig til implementering af krav og eller retningslinjer for bæredygtig film- og tv-produktion.

Målet for en forundersøgelse vil således være at afdække, hvor film og tv-branchen aktuelt står rent kompetence- og kendskabsmæssigt ift. bæredygtig film og tv-produktion. En række punkter i forlængelse heraf vil være naturlige at undersøge:

Kendskab

 • Hvilket kendskab har branchen til bæredygtig film og tv-produktion, generelt ift bæredygtighed og grøn omstilling som konkret til brancheorganisationernes initiativer og retningslinjer?
 • Hvilke initiativer har virksomhederne allerede iværksat for at reducere deres CO2 aftryk?

Forventninger/forhindringer

 • Hvilke forhåndsforventninger har branchen til centralt udstukne retningslinjer for en bæredygtig film og tv-produktion?
 • Hvilke forhindringer ser branchen der eksisterer for selvstændigt at iværksætte bæredygtige tiltag?

Kompetencer

 • Hvilke kompetencebehov forestiller branchen sig en omstilling til bæredygtig film og tv-produktion vil kræve?
 • Hvilken hjælp ønsker branchen at få til denne omstilling?

Forundersøgelsen vil også give os mulighed for at at arbejder med et ”før og efter” perspektiv (kendskabsmæssigt mv.), og dermed kan vi kvalificere selve hovedundersøgelsen og skaber en mulighed for at gentage denne over tid. Denne for(før)undersøgelse kan desuden, i samarbejde med brancheforeninger (Producentforening/VisionDK), spille en vigtig rolle i udbredelse af kendskabet til retningslinjer for bæredygtig film- og tv-produktion. Forundersøgelsen vil have en mindre volume end hovedundersøgelsens ambition om at dække branchen bredt.

Hovedundersøgelsen

Undersøgelsen vil tage form af en survey og række opfølgende interviews med de forskellige medarbejdergrupper fra runner til instruktør og producenter på film- og tv-produktioner inden for forskellige typer af virksomheder. Vi vil spørge ind til følgende områder:

 • Kendskab til retningslinjer
 • Realisering i hverdagen – barriere og muligheder
 • Påvirkninger på kvalitet af produktion – det kreative arbejde og udførelsen
 • Støtte fra og holdning blandt kollegaer
 • Ledelsens opgaver og ansvar
 • Kompetencer og adfærd hos medarbejdere nødvendige for implementering

Vores analyse vil have tre hovedspørgsmål på baggrund af undersøgelsen.

 1. Hvordan er Bftp´s retningslinjer og certificeringsmuligheder nået ud i branchen, og hvordan er disse retningslinjer blevet modtaget på virksomhedsniveau som af de forskellige medarbejdergrupper?
 2. Hvordan realiseres oven fra udstukne retningslinjer for bæredygtig produktion konkrete i branchen?
 • blandt større virksomheder med meget organiserede produktionsrammer
 • blandt broadcaster og producenter med faste og løbende produktioner (DR, TV2, mfl.)
 • hos mindre virksomheder og producenter med en lang række mindre produktioner – ad hoc som planlagte, enkeltpersonsvirksomheder / freelancere
 1. I hvor høj grad støder implementeringen på modstand i hverdagen fra medarbejdere i tilrettelæggelse og produktion af film og tv?
  • Hvilke kompetencer er nødvendige for at indfri retningslinjerne for en bæredygtig produktion?
  • Hvilke mere generelle adfærdsmønstre udfordres hos den enkelte medarbejder for at leve op til retningslinjerne i en bæredygtig produktion?

Omfang

Der er knap 400 virksomheder registeret som medlemmer af Producentforeningens inden for film og tv, repræsenterende knap 2300 årsværk (antal ansatte). Dette er eksklusiv broadcaster og mediehuse samt streamingselskaber. Herudover vil der være en række mindre virksomheder og freelancere med produktionskapacitet, som ikke er indeholdt i disse tal. Vi forestiller os, at survey’s skal dække branchen bredt og inkludere så mange som muligt af ovenstående. Vi forventer en række opfølgende og mere kvalitative interviews med ca. 30 -40 personer repræsenterende alle tre typer af virksomheder og typisk tre medarbejdergrupper inden for projektledelse, produktion/tilrettelæggelse (kreative) og ledelseslaget.

Formidling af resultater

 • Rapport med resultater distribueres til branchen i samarbejde med Bftp sekretariat og Producentforeningen. Evt afholdes et seminar i forlængelse af dette.
 • Artikel om branchens udfordringer med at tilvejebringe en CO2 neutral film- og tv-produktion i brancheblade
 • Oplæg til faguddannelserne og efteruddannelsesmiljøer om, hvilke kompetencer en bæredygtig film- og tv-produktion efterspørger på kort og langt sigt.
 • Input til DMJXs strategi for bæredygtighed og grøn omstilling

Projekt- og tidsplan

Vi har på DMJX afsæt ressourcer til at kunne starte forundersøgelsen i 3. kvartal 2022 og gennemføre denne sammen med start på hovedundersøgelse i sidste kvartal af 2022. Selve hovedundersøgelsen forventes færdig og en formidling klar i 4. kvartal 2023.

Projektdeltagere

Peter Østergaard Sørensen, lektor på Tv- og Medietilrettelæggelse

Michael Abildgaard, lektor på Medieproduktion og Ledelse

Nikolaj Christensen, underviser på Tv- og Medietilrettelæggelse samt konsulent i Ledelsessekretariatet.