Skip to main content

Metoder til at fremme refleksiv kompetence

22.04.2020

Fire undervisere, to hver fra henholdsvis journalist- og kommunikationsuddannelsen, er gået sammen om et projekt, som har til formål at højne det refleksive niveau hos studerende på de to uddannelser.

I projektet ønsker underviserne Mette Stentoft og Lars Bjerg (journalist) samt Helle Tougaard og Michael Bækgaard (kommunikation) at undersøge og udvikle metoder til at fremme journalist- og kommunikationsstuderendes refleksive kompetence.

Underviserne forventer at en sådan kompetence vil gavne både de studerendes læreprocesser i undervisningen og (bidrage til at) give dem bedre kår som refleksive praktikere i et omskifteligt arbejdsliv præget af usikkerhed og krav om blandt andet kreativitet, kritisk problemløsning og originalitet.

Det refleksive niveau underviserne i dag møder hos de studerende - mest systematisk og eksplicit i refleksionsrapporter - er generelt lavt. Selvom dette oplevede lave niveau formentlig skyldes en lang række faktorer, er vurderingen at især to forhold vil kunne højne niveauet betragteligt:

  1. Vi skal i (endnu) højere grad fokusere på at undervise de studerende i metoder til refleksion
  2. Refleksion skal i højere grad foregå løbende i de studerendes arbejdsprocesser.

Underviserne vil teste disse formodninger ved hjælp af (mindst) to forskellige metodiske tilgange: Dels visualisering som refleksionsværktøj og dels løbende såkaldte learning diaries (også kaldet learning journals, eller på dansk blot dagbøger eller logbøger)

Forventet udbytte

De fire undervisere forventer to typer af udbytte: For det første, at de studerende, der enten under projektet eller efter dets afslutning møder de nye metoder i undervisningen, rent faktisk får øget deres refleksive kompetence – hvilket som nævnt kan bidrage til forbedringer indenfor en række områder. For det andet forventes det at styrke vidensgrundlaget om effektive metoder til at fremme refleksiv kompetence og dermed kunne præsentere kolleger og andre for en række lettilgængelige værktøjer, redskaber og metoder til brug i undervisningen.

Konkret forventes det, at projektet udmønter sig i et inspirationskatalog henvendt til primært til undervisernes kolleger på journalist- og kommunikationsuddannelsen, og sekundært til øvrige undervisere på DMJX og eksterne interesserede.

Projektet blev igangsat 1. august 2019 og forventes afsluttet med udgangen af november måned 2020.