Skip to main content

Meritoverførsel

Overførsel af merit fra andre uddannelser til uddannelser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansøgning om overførsel af merit fra andre uddannelser til uddannelser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kræver skriftlig ansøgning.

Meritansøgningen sendes til:

jura@dmjx.dk

Meritansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navn og adresse
  • Dokumentation (eksamensbeviser, fagbeskrivelser, pensum, osv.)
  • Tydelig angivelse af, hvilke fag der søges merit for.

Ansøgningen behandles af studieadministrationen i samarbejde med de relevante faglige undervisere på de respektive uddannelser.

Afslag på merit kan indbringes for Kvalifikationsnævnet. Klagefristen er 4 uger. Klagen skal stiles til Kvalifikationsnævnet, men sendes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.