Dispensation

Sådan søger du om dispensation fra de gældende regler om optagelse på  vores grunduddannelser.

Dispensation fra de formelle adgangskrav
Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til den uddannelse du gerne vil ind på, men har andre kvalifikationer, du mener er lige så gode, kan du søge om dispensation.

Du kan finde mere information om at søge om dispensation fra adgangskravene på de enkelte uddannelser her:

TV- og medietilrettelæggelse
Medieproduktion og Ledelse
Fotografisk Kommunikation
Grafisk Design
Interaktivt Design
Kreativ Kommunikation
Kommunikationsuddannelsen

Sådan søger du om dispensation
Der findes ikke et særligt skema til dispensation, så du skal selv skrive en dispensationsansøgning. Det er vigtigt, at du vedlægger dokumentation for de særlige forhold – fx i form af en lægeerklæring, en udtalelse fra dit gymnasium, osv., naturligvis alt afhængig af, hvad du søger dispensation fra.

Ansøgning om dispensation skal uploades sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk - inden ansøgningsfristens udløb. Husk at sætte kryds i feltet om, at du søger om optagelse med særlig tilladelse.

Begrænsning af dobbeltuddannelser

Som følge af en ny politisk aftale vil du fra og med sommeroptagelsen 2017 ikke længere have mulighed for at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført.

Det betyder, at hvis du allerede har bestået en professionsbacheloruddannelse eller en bacheloruddannelse, kan du som udgangspunkt ikke optages på en ny professionsbacheloruddannelse. Ansøgere, der i 2016 fik tilbudt en standby-plads og sidenhen har fået et tilsagn, vil som en overgangsordning kunne bruge tilsagnet i forbindelse med optagelsesrunden i 2017, selv om de har en uddannelse på tilsvarende eller højere niveau i forvejen.

Det er muligt at søge om dispensation fra reglen, hvis din gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte videregående uddannelse. Du kan læse mere her:

https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse/optagelse-paa-videregaaende-uddannelser#Begr--nsning-af-dobbeltuddannelse

Ansøgning om dispensation skal indeholde følgende oplysninger:

  • Tydelig identifikation (navn, adresse)
  • Klar angivelse af hvad du ønsker at søge dispensation fra
  • Dokumentation (eksamensbeviser, fagbeskrivelser, pensum, lægeattest etc.)
  • Begrundelse for hvorfor du ønsker at søge dispensation


Læs om dispensationsansøgning til efter- og videreuddannelser

Svar på din ansøgning om dispensation
Vi bestræber os på at give afgørelse på en dispensation, inden forprøven starter, men det kan vi ikke altid garantere, da tidspunktet for ansøgningen og start på forprøve ligger meget tæt.

Derfor er det altid en god ide at gå i gang med forprøven, selvom man måske ikke har fået svar på sin dispensationsansøgning, når forprøven starter.

En forudsætning for at du kan aflevere forprøven er naturligvis, at du har fået dispensation.

black

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram