Journalistiuddannelsen

Journalistuddannelsen

Kan du stille skarpt?

Journalistuddannelsen er en 3,5-årig professionsbachelor, som er bygget op af en række forløb, projektarbejde og praktik.

Journalistuddannelsen består af en række fag, hvor du lærer journalistisk metode, træner sproglige færdigheder og får viden om samfundet omkring dig. Der er også gode muligheder for at give din uddannelse et internationalt perspektiv.

Uddannelsen er i øjeblikket gennem en femårig forsøgsordning, hvor praktikken er skåret ned fra 18 til 12 måneder, og uddannelsen dermed forkortet fra 4 til 3,5 år. Forsøgsordningen gælder foreløbigt for optaget i årene 2017 til 2022.

1. semester

Journalistisk metode 1 - grundlæggende journalistik

I dette forløb vil du opnå en grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at arbejde professionelt som journalist. Du arbejder både med skrift, lyd og billeder.

Journalistisk metode 1 - grundlæggende journalistik II

Forløbet bygger videre på Journalistisk metode med fokus på bl.a. interview og reportage.

Medieret og presseetik

Dette forløb vil udruste dig med en forståelse for mediernes udvidede ytringsfrihed og samfundsmæssige funktion. Du vil lære om det ansvar, og de rettigheder og pligter, du som journalist har.

Journalistikken i samfundet

Du vil opnå indsigt i journalistikkens placering i et demokratisk samfund. Du vil komme til at danne en forståelse for, hvordan den journalistiske praksis er indlejret i demokratiets institutionelle grundpiller.

2. semester

Journalistisk metode 2 - indsamling og analyse

Du vil i dette forløb opnå kvalifikationer til at forstå og anvende metoder og principper til problemudredende journalistik. Disse knytter sig til indsamling, bearbejdning og fortolkning af materiale. 

Journalistisk metode 2 - nyheder

Dette forløb vil give dig indsigt i de grundlæggende vilkår, der knytter sig til nyhedsproduktion. Du skal arbejde med den redaktionelle proces og selv lave nyhedshistorier. 

Politik og medier

Du får i forløbet indblik i de politiske systemer i forhold til EU, lokal og national politik. Herunder viden om de centrale aktører samt politiske organers og forvaltningers kompetencer og ansvar.

3. semester

Journalistisk metode 3 - mediespecialisering (1)

Du bygger i dette forløb videre på dine kompetencer opnået på 1. og 2. semester inden for bl.a. idéudvikling og analyse. Du vil blive trænet i hele den journalistiske arbejdsproces, hvor du individuelt vil arbejde med enten radio, tv eller skrevne medier. Sideløbende lærer du at specialisere dig i et udvalgt stofområde.

Journalistisk metode 3 - mediespecialisering (2)

Du vil her bygge videre på dine kompetencer fra mediespecialisering (1). Du vil arbejde med et andet medie og fortsætte den sagfaglige specialisering på et relevant stofområde.

Sprog

Forløbet her lærer dig at analysere sproget og alt det, der ligger mellem linjerne, når vi kommunikerer: diskurs, framing og stereotypi.

Samfundsøkonomi 

Forløbet giver dig viden om, hvordan markedet fungerer, og hvad det betyder for landes og virksomheders konkurrenceevne. Du lærer også om økonomisk politik og økonomiske paradigmer.

Internationalt semester (undervisning på engelsk sammen med internationale udvekslingsstuderende)

Du kan afløse forløbene på 3. semester med et internationalt semester. Her vil du bl.a. blive undervist i International Newsgathering, EU-forhold og Foreign Reporting. Undervisnings- og produktionssproget er engelsk.

4. semester

Tværfagligt fag: Innovation

Du vil i dette forløb arbejde sammen med studerende på tværs af professionsbacheloruddannelserne på DMJX. Du vil bl.a. lære, hvordan du kan udvikle innovative løsninger i et kreativt team.

Journalistisk metode 4 / Journalistisk metode 4 samt efterfølgende projekt

På dette forløb får du mulighed for at vælge mellem en række specialiseringer, f.eks: datajournalistik, undersøgende journalistik, dialogbaseret journalistik og strategisk kommunikation, og du deltager på en workshop, hvor du skal arbejde med fremtidens journalistik og platforme.

Forløbet afsluttes med et stort journalistisk projekt.

Praktikforberedelse

Du vil blive forberedt på praktikforløbet med fokus på at kvalificere din læring i praktikken. Du vil deltage i workshops og vejledning, hvor du vil få viden om og værktøjer til at lave en professionel og personlig præsentation. Forløbet afsluttes med en workshop, hvor du i teori og praksis vil blive forberedt på den praktiske hverdag i praktikken.

Internationalt video-semester

Du kan afløse forløbene på 4. semester (praktikforberedelse undtaget) samlet ved deltagelse i et Internationalt tv-semester. Du vil blive undervist i korte- og lange formater indenfor journalistisk feature videoproduktion. Undervisnings- og produktionssproget er engelsk.

5. og 6. semester

Praktik

Praktikken er lønnet og foregår i medievirksomheder og kommunikationsafdelinger i private og offentlige virksomheder og organisationer. Målet med praktikken er, at du får suppleret din teoretiske viden med praktisk læring og opgaveløsning. Du har mulighed for at tage 6 måneders praktik i udlandet (med SU).

7. semester

Journalistisk entrepreneurship og praktikopgave

Du samler op på din praktiktid og arbejder med innovation og entrepreneurship. I en projektgruppe deltager du i et større udviklingsorienteret projekt. Du vil bl.a. blive undervist i projektstyring og konceptudvikling, hvor du vil blive kvalificeret til at udvikle medierne og/eller journalistikken.

Videnskabsteori for kommunikations- og journaliststuderende og praktikopgave

Du samler op på din praktiktid og tager et forløb om videnskabsteori, der vil indføre dig i udvalgte forskningsparadigmer, og hvor du bl.a. vil blive øvet i at forholde dig analytisk og refleksivt til videnskabelige bidrag.

Ansøgning om meritoverførsel

Overførsel af merit fra andre uddannelser til uddannelser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Læs mere om meritoverførsel her

Se fagbeskrivelserne for alle fagene på Journalistuddannelsen.