Uddannelsens opbygning

Fagjournalistuddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

Fagjournalistuddannelsen er sammensat af:

 • Obligatoriske moduler (40 ECTS)
 • Valgfrie moduler (5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Ialt 60 ECTS.

Obligatoriske moduler:

Journalistikkens grundtrin og mediejura (10 ECTS)
En indføring i de grundlæggende elementer i systematisk journalistisk indsamling og formidling som vinkling, idéudvikling, research, interview og kildekritik, og du lærer nyhedsopbygning og refererende journalistik.

Du får også undervisning i mediernes og journalistikkens samfundsmæssige rolle, mangfoldighed, historie og aktuelle situation, samt hvad det vil sige at arbejde professionelt som journalist.  
Mediejura giver dig en forståelse for, hvilke rettigheder og hvilket ansvar der knytter sig til journalistrollen i et demokratisk samfund.

Du lærer bl.a. at:

 • vurdere og analysere journalistiske produkter ud fra nyhedskriterierne
 • arbejde med journalistisk idéudvikling
 • planlægge og gennemføre simpel journalistisk research
 • analysere og prioritere skriftligt kildemateriale som grundlag for en journalistisk vinkling
 • disponere og udforme et refererende journalistisk produkt
 • planlægge og gennemføre interviews
 • inddrage viden om mediernes udvikling og funktion til brug for medievalg for egne journalistiske produkter
 • udvælge relevante medier inden for eget fagområde

Sprog og magasiner (10 ECTS)
Du får blandt andet færdigheder i at skrive kreativt, forståeligt og vedkommende og får kendskab til hovedprincipperne i journalistikkens fortælleteknik inden for reportage og portræt. Du gennemfører en magasinproduktion fra redaktionel idéfase til færdigt produkt, og du får afprøvet principper for redaktionel organisation, idéudvikling og redigering.

Du lærer bl.a. at:

 • skrive kreativt, forståeligt og vedkommende
 • arbejde med journalistisk fortælleteknik, genrer og observation som metode
 • analysere sprog og fortælleteknik i de trykte massemedier
 • beskrive givne, afgrænsede målgrupper
 • gennemføre produktion af magasinjournalistik fra redaktionel ide til færdigt produkt


Online journalistik (10 ECTS)
Du får kendskab til online journalistik, og du arbejder med ideudvikling, målgruppedefinition på nettet og med principperne for formidling på nettet, herunder kendskab til online-genrer og fortælleformer.

Du lærer blandt andet at:

 • skrive til nettet, redigere og opdatere indhold
 • optage, behandle og optimere audiovisuelle elementer til nettet
 • forstå og arbejde med principperne for rullende produktion, online-baserede fortællinger og for formidling af såvel enkel som mere kompleks journalistik på nettet.


Udredende journalistik (10 ECTS)
Du bliver introduceret til, hvordan man indsamler, bearbejder og analyserer stof til journalistik, der udreder en mere kompliceret problemstilling. Desuden trænes du i at reflektere over egen arbejdsproces og journalistiske dilemmaer.

Du lærer blandt andet at:

 • ideudvikle, researche og formidle et udredende journalistisk produkt
 • lokalisere relevante kilder med en kildekritisk tilgang
 • interviewe, referere og citere kilderne loyalt
 • vurdere og redegøre for kvaliteten af andres og egne påstande og argumenter ved anvendelse af grundlæggende begreber i argumentationsteori
 • redegøre for, hvordan et emne hidtil er blevet dækket og på et solidt grundlag pege
 • på nye tilgange til det emne
 • arbejde med sit eget fag- eller arbejdsområde i journalistisk udredende journalistik
Valgfrie moduler:

Du kan vælge mellem ét af nedenstående valgfrie moduler.

Lyd og billeder på nettet (5 ECTS)
Du får en indføring i de grundlæggende elementer i audiovisuelle medier, i principperne for digital fotografering og billedredigering, og du lærer at kombinere billeder og lyd fra idéudvikling over optagelse og redigering til digital publicering.

Du lærer blandt andet at:

 • optage, redigere og distribuere digitale lydoptagelser
 • fotografere digitalt, billedbehandle og publicere fotos på nettet
 • arbejde med journalistisk formidling med kombination af billeder og lyd

Video til nettet (5 ECTS)
Du introduceres til audio-visuelle mediers grundlæggende elementer af lyde, stemmer og stilhed, og får kendskab til principperne for talt sprog . Du optager, redigerer og publicerer en video til nettet.

Du lærer blandt andet:

 • de grundlæggende dramaturgiske genrer for levende billeder herunder historiefortælling med brug af interview, speak og billedsekvenser
 • styrker og svagheder ved de mest brugte videoformater på nettet
 • principper for video-formidling til nettet
 • at arbejde med interview og reportage i video
Afgangsprojekt:

Som afslutning på Diplomuddannelsen i Fagjournalistik skal du lave et afgangsprojekt. Her skal du demonstrere dine evner til at udvikle et stofområde inden for dit eget fagområde og vise, at du er i stand til at formidle det journalistisk til en defineret målgruppe.

Afgangsprojektet består af en konceptbeskrivelse, en række journalistiske produkter, en testversion, en modtagertest og en refleksionsrapport.

Projektet kan laves individuelt eller i grupper på max. 2 studerende.

black

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram