Fagjournalistuddannelsens opbygning

Fagjournalistuddannelsen består af en række obligatoriske og valgfrie moduler. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Datoer for undervisning: 2018/2019 (PDF)

Obligatoriske moduler:

Journalistikkens grundtrin og mediejura (10 ECTS)

På modulet træner vi de grundlæggende journalistiske elementer såsom som vinkling, ideudvikling, research, interview og kildekritik.

Du får også en elementær forståelse af mediernes rolle, mangfoldighed, historie og aktuelle situation og af, hvad det vil sige at arbejde professionelt som fagjournalist, herunder forstå etisk og juridisk ansvar i hver af arbejdsprocessens faser.

Du lærer blandt andet at:

 • arbejde med journalistisk vinkling.
 • vurdere journalistiske historier ud fra klassiske nyhedskriterier.
 • planlægge og gennemføre simpel journalistisk research.
 • planlægge og gennemføre interview.
 • arbejde med journalistisk ideudvikling.
 • disponere og udforme et referende journalistisk produkt.
 • reflektere over egen journalistisk arbejdsproces.

Sprog og magasintema (10 ECTS)

På dette modul får du større sproglige bevidsthed og færdigheder i at skrive præcist, forståeligt og vedkommende. Du bliver også klogere på magasingenren og magasinjournalistikkens særlige kendetegn.

Du skal nemlig i samarbejde med dine medstuderende gennemføre en produktion af et magasintema fra redaktionel idefase til færdigt produkt.

Du lærer blandt andet at:

 • formidle i et korrekt, klart, vedkommende og fængende journalistisk sprog.
 • anvende sproglige og fortælletekniske virkemidler bevidst.
 • håndtere de særlige udfordringer i reportage og erfaringsinterview.
 • bruge de arbejdsmetoder, fortælle- og præsentationsformer, der knytter sig til et magasintema.

Online journalistik (10 ECTS)

Du får større kenskab til vilkårene for online-journalistik med brug af visuelle elementer. Du skal også arbejde med ideudvikling, målgruppedefinition og med principperne for formidling af genrer og fortælleformer på online medier.

Du lærer blandt andet at:

 • skrive til nettet, redigere og opdatere indhold.
 • forstå væsentlige begreber, der knytter an til online-produktion.
 • forstå og arbejde med principper for tværmediel og rullende produktion, online-baserede fortællinger og for formidling af såvel enkel som mere kompleks journalistisk online.

Udredende journalistik (10 ECTS)

Du lærer at indsamle, bearbejde og analysere data og andet stof til problemudredende journalistik. Det vil sige journalistik, der udreder en kompliceret samfundsmæssig problemstilling.

Med udgangspunkt i en selvstændig journalistisk ide udarbejder du med større udredende journalistiske opgaver. De skal vise, at du kan arbejde journalistik inden for dit eget fag- eller arbejdsområde og formidle til en bredere målgruppe.

Du lærer også at planlægge og gennemføre interview med trænede kilder, at analysere argumenter og at indsamle dokumentation. Den studerende trænes også i at reflektere over egen arbejdsproces og journalistiske dilemmaer.

Du lærer blandt andet at:

 • ideudvikle et problemudredende journalistisk produkt.
 • interviewe, referere og citere relevante kilder loyalt.
 • disponere og formidle problemudredende journalistik, hvor flere kilder bringes i spil.
 • vurdere og redegøre for kvaliteten af andres og egne påstande og argumenter ved anvendelse af grundlæggende begreber i argumentationsteori.
 • redegøre for, hvordan et emne hidtil er blevet dækket og pege på nye tilgange til det emne.
 • arbejde med sit eget fag- eller arbejdsområde i journalistisk udredende journalistik.

Valgfrie moduler:

I øjeblikket udbyder vi bl.a.:

Strategisk kommunikation  (5 ECTS)
Med en kommunikations- eller handlingsplan som omdrejningspunkt lærer du metoder og discipliner i grundlæggende kommunikationsarbejde.

Du lærer blandt andet at:

 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • arbejde med kommunikationsplanlægning på et fagligt grundlag.
 • vurdere og rådgive om problemstillinger i en virksomheds eller organisations kommunikation.

Podcast
Grundlæggende og meget praktisk orienteret kursus med fokus på, at den studerende skal producere egne podcast. Kurset handler blandt andet om historiefortællinger, interviewteknik og om at have lyd som medfortæller.

Du lærer blandt andet at:

 • interviewe kilder, så de fremstår klart
 • klippe lyd
 • skabe fremdrift i fortællingen
 • skrive til øret
 • lave lydfortællinger

Video til nettet (5 ECTS)

Du lærer at formidle journalistisk med videoproduktion. Forløbet vil blandt andet også give dig indsigt i videogenrer og –formater og i udviklingen af disse på forskellige publiceringsplatforme.

Du lærer arbejder blandt andet at:

 • foretage fortællemæssige valg i forhold til at bruge video i journalistisk formidling.
 • arbejde med interview og videosekvenser som de grundlæggende elementer i video.
 • vurdere video som formidlingsform i sammenhæng med andre udtryksformer i en redaktionel sammenhæng.

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Som afslutning på Diplomuddannelsen i Fagjournalistik skal du lave et afgangsprojekt. Her skal du demonstrere dine evner til at udvikle et stofområde inden for dit eget fag- eller arbejdsområde og vise, at du er i stand til at formidle det journalistisk til en defineret målgruppe.

Afgangsprojektet består af en konceptbeskrivelse, en række journalistiske produkter, en testversion, en modtagertest og en refleksionsrapport. Projektet kan laves individuelt eller i grupper på maksimum to studerende.

Inden du går i gang med afgangsprojekt, skal du igennem et forløb, der kaldes forprojekt. Det er en slags generalprøve på afgangsprojektet.

Fagbeskrivelse - udvidet beskrivelse af fag og pensum (PDF)
 

black
 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram