Projekter

Oversigt over projekter, der ligger i regi af Center for Journalistik og Demokrati

Projekt om effekten af nyhedsframing på økonomiske og politiske dispositioner
Det er nødvendigt at øge vores viden om, hvem journalistikken rammer, og hvordan det påvirker forskellige grupper for at kunne udvikle og målrette journalistikken. Derfor er der behov forforskning i, hvem der rammes af hvilke nyheder og hvorfor. Dernæst er der behov for forskning i, hvordan de forskellige grupper påvirkes, og hvornår det fører til en egentlig ændring i gruppernes ageren og deltagelse i demokratiet. I en demokratisk sammenhæng er det især den politiske ageren, som er i fokus, men i en bredere samfundsøkonomisk sammenhæng er også ændringer i de økonomisk-politiske dispositioner som følge af journalistikken – eksempelvis i en mere bæredygtigretning - helt central.

Projekt om ytringsfrihedens vilkår i Danmark
Projektet tager udgangspunkt i den kommende rapport fra ytringsfrihedskommissionen, som har til opgave at analysere ytringsfrihedens vilkår i Danmark, og som forventes at komme til at spille en stor rolle i kommende diskussioner af bl.a. hvilke arbejdsbetingelser, den fjerde statsmagt skal have. På baggrund af en kvalitativ diskursanalyse vil projektet undersøge, hvilke begreber om frihed som er på spil i vores diskussioner af ytringsfrihedens vilkår i Danmark.

Projekt om kritisk tænkning i journalistisk uddannelse og praksis
Pressens autoritet bliver i stigende grad udfordret af alternative informationskanaler som eksempelvis blogs og sociale medier (referencer). Samtidig forsøger populistiske politikere at svække journalistikken ved at betegne udvalgte nyhedsmedier som fake news. Man kan således argumentere for, at journalistikken befinder sig i en akut autoritetskrise. Det særlige ved den journalistiske profession er fraværet af de funktioner og beføjelser, der knytter sig til øvrige professioner i samfundet. Journalister har hverken magt til at lovgive, undervise, uddanne, diagnosticere, behandle eller dømme, men kun til at oplyse og informere offentligheden. Nyhedsmediernes autoritet hviler på forestillingen, om at journalisterne ved bedre og mere, end den offentlighed de servicerer, men journalisternes videngrundlag kommer i praksis ofte kun til udtryk implicit.
Forskningsprojektet indsamler systematisk viden om, i hvor høj grad og på hvilken måde kritisk tænkning kommer til udtryk hos journaliststuderende og journalister ikke kun på Danmarks Medieog Journalisthøjskole og på danske mediearbejdspladser, men også i en international sammenhæng. Projektet skal bidrage til at styrke journalistikkens stræben efter autoritet ved at synliggøre og systematisere viden om kritisk tænkning.

ERASMUS-finansieret projekt om løsningsorienteret og dialogbaseret journalistik
I årtier har mediebilledet været præget af kritiske og negative nyheder, der fremhæver problemer uden at anvise løsninger. Derfor er der et stadig større fokus på mere løsningsorienteret, konstruktiv og dialogbaseret journalistik, hvilket vil være et vigtigt afsæt for fremtidens journalister. Løsningerne kommer imidlertid ikke af sig selv. De skal defineres i samspil med borgerne, på samme måde som borgerne skal være med til at vælge, hvilke problemer, der skal findes løsninger på. Dialog er således
nøgleordet, som skal højne niveauet og sikre, at indhold skabes i samspil med borgerne.
Ved aktivt at inddrage borgerne, f.eks. via de sociale medier, kan journalister i højere grad sætte fokus på problemstillinger, der er vedrører borgerne og finde løsninger sammen med dem. Projektet, der sker i tæt samarbejde med de to internationale uddannelsesinstitutioner Windesheim University i Holland og HdM Stuttgart, og med Constructive Institute på Aarhus Universitet som samarbejdspartner, skal klæde fremtidens journalister og etablerede journalister i mediebranchen på med viden og værktøjer, så de sammen med borgerne kan identificere relevante problemer og løsninger. Den klare målsætning med projektet er således at udvikle nye metoder og redskaber til pensum, så de studerende kan mestre den konstruktive og dialogbaserede journalistik i fremtiden.
Journaliststuderende på DMJX og på partnerinstitutionerne vil derfor løbende indgå i projektet, hvor de skal afprøve og evaluere nye teknikker og redskaber. På den måde får både underviserne og de studerende en helt central rolle i at skabe ny bedste praksis.
Projektet er finansieret af en bevilling på i alt 1,7 mio. kr., som kommer fra EU's uddannelsesprogram ”Erasmus + Strategiske Partnerskabsprogram for Videregående Uddannelser”, der støtter projekter, som fremmer læring i Europa.

 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram