Hovedmenu

Projektbeskrivelse: Offentlighed i Norden

Detaljeret projektbeskrivelse af forskningsprojektet "Offentlighed i Norden".

Forskningsprojektet "Offentlighed i Norden" har til formål at undersøge og sammenligne offentlighedens ret til indsigt i dokumenter og oplysninger ved myndigheder, politiske organer m.v. i de fem nordiske stater: Finland, Sverige, Norge, Island og Danmark.

Forstudier til projektet tyder på, at der er mange og væsentlige forskelle på reglerne for offentlighedens ret til indsigt.

Målet for projektet er at styrke kendskabet til regler og retspraksis i Norden og give grundlag for debat om udvikling, der kan fremme offentlighedens kontrol med magtudøvelsen og borgernes deltagelse i demokratiet.

Følgende emner vil indgå:

 • Retsgrundlaget herunder internationale konventioner og EU-direktiver, grundlove, almindelige offentlighedslove og særregler bl.a. for miljøinformation.
 • Offentlighedsreglernes formål.
 • Hvilke organer og opgaver er omfattet herunder gråzonen mellem offentlig og privat sektor.
 • Hvilke dokumenter og data er omfattet og regler for myndigheders håndtering af information.
 • Forskellige former for indsigt: Aktindsigt, datasammenstilling og aktiv information på internettet.
 • Undtagelser og begrænsninger for at beskytte sagsforberedelse og beslutningsproces.
 • Begrænsninger for at beskytte oplysningers indhold bl.a. om tavshedspligt, persondata, private forhold, forretningsvirksomhed, personale, statens sikkerhed og udenrigspolitiske forhold. 
 • Myndigheders behandling af anmodninger herunder tidsfrister og spørgsmål om elektronisk form.
 • Klage- og kontrolsystemer: Administrative klageorganer, ombudsmænd og domstole.
 • Behandling af klagesager herunder tidsfrister, gennemførelse af afgørelser og eventuelle sanktioner.

Hovedlovene:

 • den svenske offentligheds- og sekretesslov fra 2009 sammen med regler i tryckfrihetsförordningen
 • den finske lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet fra 1999
 • den norske offentleglova fra 2009
 • den islandske upplysingalög fra 1997 
 • den danske lov om offentlighed i forvaltningen fra 1985

Offentlighedslove i selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland vil blive kort omtalt.

Nye offentlighedslove eller lovforslag, der vedtages eller fremsættes senest sommeren 2013, vil blive inddraget i projektet.

Forslag til ny islandsk offentlighedslov er fremsat for Altinget. Forslag til ny dansk offentlighedslov vil blive fremsat for Folketinget i starten af februar 2013 ifølge regeringens lovkatalog.

Tidsplan og organisering
Forskningsprojektet startede 1. marts 2012 og gennemføres ved studier og sammenligning af love, forskrifter, betænkninger/udredninger, vejledninger, retspraksis og faglitteratur. Myndigheder og organisationer med særlig interesse for offentlighedsregler bliver kontaktet for at afklare eller uddybe tvivlspørgsmål.

Planen er, at delrapport om retsgrundlag, reglernes anvendelsesområde og formål er klar til publicering i slutningen af 2012, og endelig rapportering senest 1. september 2014.

Siden 1998 har jeg været ansat som underviser og forsker i informations- og forvaltningsret ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og tidligere ved Aalborg Universitet. Offentlighed i forvaltningen har i mange år været min faglige hovedinteresse, og jeg var medlem af den danske offentlighedskommission fra start 2002 til afgivelsen af betænkning 2009.

Med henblik på rådgivning har jeg etableret et netværk med kolleger i andre nordiske lande, der har stor indsigt i offentlighedslovgivningen:

 • Olli Maenpaa, professor i forvaltningsret Helsingfors Universitet.
 • Per Hultengaard, chefjurist Tidningsutgiverna Sverige,
 • Nils Øy, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, og
 • Pall Thorhallsson, chef for juridisk afdeling ved statsministerens kontor Island.

Bibliotekar Ketty Jensen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, bidrager med informationssøgning og etablering af webside med projektinformation.

Udviklingschef Steen K Rasmussen, der blandt andre opgaver er chef for Nordisk Journalistcenter, er Medie- og Journalisthøjskolens kontaktperson for forskningsprojektet.

Webside er startet med links til love og regler, forarbejder, vejledninger og projektinformation: http://www.dmjx.dk/offentlighed-i-norden

Summary in English

3. oktober 2012

Oluf Jørgensen, forskningschef i mediejura, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram