Forskning på DMJX

Strategi og organisering for forskning og udvikling på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) tager udgangspunkt i højskolens overordnede strategi ”Bedre kommunikation – til gavn for samfundet, 2016-2021” og ”Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles Forskningsstrategi, februar 2017”, og anviser retning og veje for højskolen på det forskningsmæssige område i de kommende år.

Den overordnede strategi bygger på en grundlæggende målsætning om at skabe sammenhæng og værdi – mellem forskning, uddannelse, erhverv og samfund i et gensidigt, interagerende og fortløbende flow, hvor udvikling og cirkulation af viden og idéer spiller en central rolle.

I DMJXs overordnede strategi er fokuspunkterne at skabe sammenhæng, skabe værdi og være markante. Kerneopgaven på forskningsområdet er at udvikle og formidle ny viden af betydning for højskolens uddannelser – fra professionsbachelor til diplom - og medie- og
kommunikationsbranchen. Kerneaktiviteterne består i forskning, undervisning, formidling og videndeling.

Disse punkter er i forskningsstrategien omsat konkret til:

1. Sammenhæng mellem forskning, uddannelse, branchen og samfundet generelt: Sammenhængen mellem forskning, uddannelse og branche skal således sikres ved at styrke forskningens relevans for højskolens uddannelser og ved at adressere medie- og kommunikationsbranchens udfordringer og behov for ny viden i praksisnær og anvendt forskning.

Målet er at opnå et fortløbende flow af viden og erfaringer mellem forskning, uddannelse og erhverv, som har gensidig interesse og værdi for alle parter. Det er et mål, at både medieverden og samfund oplever DMJX som en institution, der ønsker og evner at løfte opgaver på en måde, så denne sammenhæng kommer tydeligt frem.

2. Høj kvalitet i forskning og videnarbejdet: Forskningen på DMJX skal til enhver tid kendes på sin høje kvalitet. Den skal være markant og skabe værdi for de studerende, branchen og samfundet som helhed. Vi skal prioritere forsknings- og udviklingsprojekter, der involverer flere partnere (fx studerende, øvrige UC’er, universiteter, virksomheder og organisationer), omfatter centrale aktører i forhold til udviklingen af medieverdenen og/eller adresserer væsentlige problemstillinger for medieverdenen/samfundet.

Forskning og udvikling skal bidrage til, at uddannelser og undervisning til stadighed baserer sig på et videngrundlag, der svarer til uddannelser af den givne type på det givne niveau, og som giver et solidt grundlag for opnåelse af uddannelsernes mål.

3. Forskningsformidling og videncirkulation: Vi skal praktisere en målrettet formidlingsindsats, der synliggør vores resultater både internt og eksternt og kanaliserer den viden, vi udvikler, derhen, hvor den giver mest værdi. Dette skal gøres ad forskellige kanaler. Forskningsformidling skal ske gennem deltagelse i centrale internationale og nationale konferencer, publicering i anerkendte peer-reviewed tidsskrifter og forskningsformidling til den bredere offentlighed og brancherne via mere populærvidenskabelige artikler og oplæg.

Men også gennem udarbejdelse af undervisningsmateriale – herunder lærebøger. Derudover skal vi aktivt gøre brug af blandt andet det nyetablerede MediaJournal og Forlaget Ajour til målrettet videncirkulation.

Kort sagt skal forskningsstrategien sikre, at vi udvikler ny viden i samarbejde med relevante aktører i og uden for medieverdenen og dermed bidrager til vækst, udvikling og resultater for samarbejdspartnerne og medieverdenen.

Forskningen på DMJX har til formål at understøtte de uddannelser og kompetenceudviklingstilbud, der udvikles og udbydes på højskolen. Det skal ske gennem forskernes samarbejde med undervisere om udviklingen af uddannelserne samt gennem forskernes egen undervisning. Hermed sikres det, at forskningen enten udspringer af et behov, der knytter sig til forskningsformidling i undervisningen, er opstået i relation til aftagerne, eller på baggrund af et mere generelt behov for ny forskning og viden på området.

Som udgangspunkt består al forskning på DMJX af anvendt forskning – forstået som eksperimenterende eller teoretisk arbejde, som primært er rettet mod bestemte anvendelsesområder.

 

 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram