Covid-19: Nyeste information

Vi opdaterer løbende information om, hvordan DMJX forholder sig til Covid-19 - samt hvordan det påvirker studerende, medarbejdere og ansøgere.
Senest opdateret torsdag d. 12. marts kl. 12.02.
(Newest information about covid-19 in english, below danish text)

af Dan Hansen d. 12.03.2020 i Historier

Kære alle medarbejdere, studerende og ansøgere

 

Som allerede annonceret er DMJX i øst og vest lukket fra og med i dag og foreløbigt godt 14 dage frem. Men vi er alle på arbejde, bare ikke fysisk, og undervisningen gennemføres i det omfang, det kan gøres. Det efterlader naturligvis en række spørgsmål, som vi i skrivende stund ikke har alle svar på, men vi vil løbende opdatere jer, så snart vi har de nødvendige afklaringer.

 

Højskolen og det danske samfund er blevet disruptet på en helt ekstraordinær måde, og derfor vil vi opfordre jer alle til at benytte den disruption konstruktivt til at udtænke og gennemføre nye og kreative undervisningsmåder. Lad os gå ind i den kommende tid i denne fælles ånd. Vi lever af at være kreative og skabe løsninger sammen – også when the going gets tough … Det skal vi bevise, at vi kan i den kommende tid.

 

Tænk på, at alt, hvad vi gør, er for at opretholde så normal en hverdag som muligt, samtidig med, at vi beskytter hinanden og andre mod smitte bedst muligt. Vi ved, at nogle af jer har børn eller syge pårørende og derfor vil have sværere ved at deltage i undervisning eller arbejde hjemmefra, og vi vil naturligvis forsøge at tage særlige hensyn til jer. Vi vil i den kommende tid derfor også undersøge, hvad vi gør i forhold til eksaminer og erstatningsopgaver – og derpå orientere.

 

Nedenstående nødplaner gælder foreløbigt de næste 2 uger – til og med fredag den 27. marts.

 

Vi er klar over, at listen ikke er fyldestgørende og modtager naturligvis gerne input.

 

Medarbejdere:

    Alle er på arbejde – i det omfang, det kan udføres hjemmefra. I må som udgangspunkt ikke være på skolen.
    Al undervisning gennemføres - i det omfang, det kan lade sig gøre digitalt. Der undersøges, hvordan og hvorledes det kan gøres i de nærmeste dage. På den enkelte uddannelse orienterer chef og undervisere derpå de studerende.
    Undervisere og andre medarbejdere, der ikke har internet hjemme og derfor ikke vil kunne arbejde hjemme, må sidde for sig selv på skolen. Undgå i givet fald offentlige transportmidler.
    Møder:
Alle fysiske møder gøres digitale. COVID-19 møder gennemføres digitalt dagligt kl. 09:00, så vi hele tiden kan give jer løbende opdateringer på situationen – via mail, teams, Itslearning. Områdecheferne holder løbende status-videomøder med medarbejderne, så vi hele tiden er koordinerede i vores indsats.
    Kritiske funktioner: Pedeller, flytningsansvarlig, dele af IT-support, Kommunikationsafdelingen, Annegrete Skovbjerg, dele af økonomiafdelingen og hele ledelsen skal kunne rykke ind på skolen efter behov.

Studerende:

    Alle studerende skal være studieaktive i det omfang, det er muligt uden at møde op på skolen. Gruppemøder, der afvikles uden for skolen, skal i videst muligt omfang gennemføres digitalt.
    Praktikanter: Vi er ved at undersøge situationen med andre professionshøjskoler og ministeriet. Melding kommer snarest.

Ansøgere:

Optagelsen på DMJX bliver berørt af, at højskolen som andre uddannelsesinstitutioner er lukket ned. I første omgang gennemføres forprøverne digitalt, men med nye datoer. Vi tager forbehold for yderligere ændringer af prøveforløbet. Alle ansøgere vil løbende blive direkte orienteret om eventuelle ændringer.

Praktiske forhold:

    Eksaminer:
    Alle skriftlige eksaminer gennemføres i det omfang, det kan lade sig gøre at afvikle dem digitalt. Nærmere besked tilgår.
    Alle mundtlige eksaminer udsættes.

    Udstyr:
Vores udstyr er ikke forsikret, og derfor kan vi ikke tilbyde at lade studerende tage udstyret med hjem generelt. Udstyr, der er kritisk for at gennemføre undervisningen, kan lånes mod at underskrive en tro og love erklæring. Det gælder fortrinsvis studerende på Visuel Kommunikation. Eksisterende udlåns-ordninger på f.eks. Fotojournalistik fortsætter som hidtil. Redigering kan ikke foregå på skolen.

Flytning i vest.

Den gennemføres som planlagt – og alle medarbejdere i vest får en plan med timeslots, hvor de enkelte medarbejdere skal komme og pakke deres ting ned og smide det ud, der skal væk.
   
Lukkefesten i vest den 2. maj aflyses.
   
Kantinen er lukket i øst og vest.
   
Praktikmatch – stress-test af det nye digitale system er udsat en uge.
   
De studerendes adgangskort lukkes – og der er ingen adgang fra i morgen. Faste medarbejdere har fortsat adgang.
   
Rejser Alle rejser frem til foreløbigt 1. maj aflyses – nationalt og internationalt. Derpå afventer vi myndighedernes vurderinger.
    Faste medarbejdere i f.eks. Studieadministrationen, der ikke har en arbejdsmobil, kan låne en i IT, hvis det er nødvendigt for at arbejde hjemme.

Prorektor Jens Grund er stadig single point of entry i forhold til principielle spørgsmål og træffes på jgp@dmjx.dk og mobil 30477295.

Hold godt øje med information på mail og andre af vores platforme i den kommende tid, så I hele tiden er opdateret på den nyeste udvikling.

Bedste hilsener

Trine og Jens
rektoratet

ENGLISH VERSION

Dear staff, students and applicants

As already announced, DMJX in east and west is closed from today and for temporarily 14 days. But we are all at work, just not physically, and teaching will be completed to the extent that it can be done. Of course, this leaves a number of questions that we do not have all the answers to at the time of writing, but we will keep you updated as soon as we have the necessary clarifications.

The school and the Danish society have been disrupted in a very extraordinary way, and therefore we would like to encourage you all to use this disruption constructively to devise and implement new and creative teaching methods. Let us go into the future in this common spirit. We live by being creative and creating solutions together - even when the going gets tough… We have to prove that we (still) can in the coming time.

Keep in mind that all we do is to maintain as normal an everyday life as possible while protecting each other and others against infection the best we can. We know that some of you have children or sick relatives and will therefore have a harder time participating in teaching or working from home, and we will of course try to pay special attention regarding to you. Therefore, in the coming time, we will also examine what we do in relation to exams and possible replacements - and then orient.

The following emergency plans are for the next 2 weeks - until Friday, March 27th.

We are aware that the list is incomplete and are happy to receive input from you.

Employees:

Everyone is at work - to the extent that it can be done from home. You should try not to attend school.
    All teaching will be executed - to the extent that it can be done digitally. How this can be done will be examined in the next days. Teachers and managers will inform their students as soon as possible.   

Teachers and other staff who do not have internet at home and therefore will not be able to work at home, must work for themselves at school. Avoid public transport.
   
Meetings:
All physical meetings should be transformed into digital meetings. COVID-19 meetings are conducted digitally daily at. 09:00 in order to give you continuous updates on the situation - via mail, teams, Itslearning. The area managers have regular video meetings with the employees, so we are always coordinated in our efforts.
   
Critical functions: Janitors, relocation manager, parts of IT support, the Communications Department, Annegrete Skovbjerg, parts of the Economy Department and the entire management must attend at the school when needed.

Students:

All students must be active in studies to possible extent without attending school.
Group meetings that take place outside the school must be conducted digitally as far as possible.
   
Interns:
We are exploring the situation with the other university colleges and the ministry. We will inform you when new information arrives.

Practical matters

Examinations:
    All written exams are conducted to the extent that it is possible to run them digitally. Further information follows.
    All oral exams are postponed.

Applicants:

Admission tests:
All digital preliminary tests run as planned. How physical admission tests will run is now being examined. You will be informed.

Equipment:
Our equipment is not insured and therefore we cannot offer students to take home the equipment in general. Equipment that is critical to completing teaching can be borrowed by signing a statement of faith and promis. This applies mainly to students of Visual Communications. Existing procedures at e.g. Photojournalism continues as normal. Editing cannot be done at school.

Moving west.
Movement is implemented as planned - and all employees in west are given a plan with timeslots telling when to come and pack their things and throw away what is left.
   
The Bunkxit closing party in Aarhus on May 2nd is canceled.
   
The canteen is closed to east and west.
   
Internship match - stress test of the new digital system is postponed for a week.
   
Students' admission cards will be closed - and there will be no entry starting from tomorrow (Friday). Permanent employees have continued access.
   
Travelling
All trips until tentatively May 1st are canceled - nationally and internationally. We await the authorities' assessments for future information.
   
Permanent employees in e.g. The Study Administration, who do not have an employee mobile, can borrow one in the IT Department if needed to work at home.

Prorector Jens Grund is still single point of entry in relation to questions and is reached at jgp@dmjx.dk and mobile 30477295.

Keep an eye for information on mail and other of our platforms in the coming time, to be constantly updated on the latest developments.Best wishes

Trine and Jens
Rectors

 

Kategori:  Historier

Forfatter

Dan Hansen
Presseansvarlig på DMJX. Journalist med sidefag i dansk. Skriver om kommunikation, medier, journalistik og sprog. Har tidligere arbejdet med videnskabsformidling, livsstilsjournalistik og som bladredaktør.
Profil

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram