Uddannelsens opbygning

Kommunikationsuddannelsen er en 3½-årig professionsbachelor som er bygget op af en række forløb, projektarbejde og 2 praktikperioder.

OBS: Studieordning og fagsammensætning ændres fra og med efteråret 2017
Læs den nye studieordning her: Studieordning for Kommunikationsuddannelsen (PDF)
 

 • 1. - 2. semester: Grundlæggende kommunikation
 • 3. semester: Praktik
 • 4. - 5. semester: Udvidet kommunikation og internationalt semester
 • 6. semester: Praktik
 • 7. semester: Projektarbejde

1. SEMESTER

Kommunikation I 
Undervisningen giver dig viden om væsentlige modeller og analysemetoder i kommunikationsforskning samt forståelse for kommunikation som en central faktor i strategisk ledelse. 

Du får en indføring i kommunikationsteoriers og modellers udvikling. 

Forløbet giver dig færdigheder i at analysere kommunikationsprocesser og vurdere og argumentere for forskellige metoders anvendelighed i en given sammenhæng. 
Fagbeskrivelse: Kommunikation I (PDF)

Research og formidling I 
Du lærer om journalistisk teori, metode og praksis som grundlag for at kunne researche og formidle på relevante medieplatforme. 

Gennem træning i journalistisk sprog og vinkling, interview, formidlingsteknikker og korrekt sprog, udvikler du professionelle arbejdsredskaber til at løse praktiske opgaver målrettet professionsfeltet. 

Du studerende får desuden indblik i teorier om udviklingen i medier og medietyper, deres karakteristika og muligheder samt viden om mediejura og etik. 

Faget træner dig samtidig i samarbejde, herunder coache og give feedback. 
Fagbeskrivelse: Research og formidling I (PDF)

Organisationsteori 
Undervisningen giver dig kendskab til organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, og hvordan disse påvirker såvel internt kommunikationsarbejde som kommunikation målrettet eksterne interessenter. 

Du introduceres til organisationsteoriens historiske udvikling og dertil knyttede ledelsesmæssige begreber og koncepter. Undervisningen påviser koblingen mellem den organisations- og ledelsesmæssige udvikling og de kommunikationsteorier, der gennemgås på 1. semester. 

Forløbet gør dig i stand til at identificere en organisations strukturelle, organisationskulturelle og ledelsesmæssige særpræg ud fra organisationsteoretiske begreber og modeller og koble dette til hensigtsmæssig kommunikationspraksis.
Fagbeskrivelse: Organisationsteori (PDF)

2. SEMESTER

Kommunikation II 
Du lærer om Corporate Communication som en ramme for at integrere en organisations samlede kommunikation ud fra et overordnet strategisk mål. 

Forløbet har fokus på integreret kommunikation som kommunikationsfaglig disciplin med særlig fokus på stakeholder dialog.

Du bliver introduceret for organisationskultur, image og branding som former for stakeholder dialog samt for stakeholdermapping som redskab til at kortlægge relevante stakeholdere.

Lobbyisme vil blive introduceret som en særlig form for stakeholder dialog.

Du lærer at analysere og vurdere organisationers selvforståelse og selvfremstilling, identificere interessenter og målgrupper, definere afsender- og modtagerroller samt prioritere og begrunde valg af kommunikationskanaler.

Du bliver trænet i at anvende de analytiske værktøjer i relation til professionsrelevante cases, så de kan  anvende kommunikation som et strategisk værktøj og indgå kvalificeret i planlægningen af, hvordan en organisations samlede kommunikation kan integreres og koordineres. 

Der kan blive lagt en studietur ind i undervisningsforløbet.  

Fagbeskrivelse: Kommunikation II (PDF)

Research og formidling II 
Du lærer at forholde dig kritisk analyserende til både egne og andres formidlingsprodukter og arbejdsproces.

Du får indsigt i researchmetoder og øves i kildesøgning, kildekritik og interviewstrategi samt såvel kvantitative som kvalitative metoder til informationsindsamling.

I den forbindelse lærer du at bearbejde og analysere substans og validitet af det indsamlede materiale.

Du kommer desuden til at arbejde med multimedial formidling, billedforståelse og fortælleformer inden for relevante medieplatforme - herunder blandt andre print, web, mobil- og smartphones.

Forløbet træner dig i at indgå og bidrage professionelt i samarbejder om praktiske løsninger af kommunikationsopgaver. 

Fagbeskrivelse: Research og formidling II (PDF)

Samfundsfag 
Du får indblik i de politiske systemer, de centrale aktører og de politiske organers og forvaltningers kompetencer og ansvar i forhold til EU, lokal og national politik

Du får overblik over disse systemers funktionsmåder, samt over forskellige opfattelser af magt og demokrati.

Du får desuden overblik over international politik, herunder de grundlæggende teorier, samt dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Fagbeskrivelse: Samfundsfag (PDF)

3. SEMESTER

Praktik
Praktikken giver dig mulighed for at løse kommunikationsopgaver i den virkelige verden. Du får løbende feedback på de opgaver, du løser, på praktikstedet.

Læs mere om praktik på Kommunikationsuddannelsen

4. SEMESTER

Kommunikation III 
Du får en indføring i modeller for informationsplanlægning, og du bliver trænet i, hvordan man systematisk og kvalificeret udformer, gennemfører og evaluerer konkrete kampagner og informationsløsninger med henblik på inden for et givet tidsrum at opnå et fastlagt mål i forhold til en defineret målgruppe. 

Du bliver også undervist i retorik og præsentationsteknikker, så du kan arbejde analytisk og strategisk med appelformer, gestik og stemmeføring samt anvende præsentationshjælpemidler. Du bliver også øvet i at planlægge og lede møder. 

Fagbeskrivelse: Kommunikation III (PDF)

Forretningsforståelse og økonomi I 
Du får en indføring i de grundlæggende begreber inden for mikroøkonomien, så du kan redegøre for og vurdere mikroøkonomiske analyser.

Du bliver undervist i teorien om efterspørgsel og udbud samt i virksomheders adfærd på markeder med forskellige konkurrenceforhold.

Du lærer om almene erhvervsøkonomiske teorier og modeller og får en grundlæggende forståelse for virksomhedsdrift.

Regnskabsanalytiske metoder til vurdering af virksomheder bliver gennemgået, og via øvelsesopgaver får du en anvendelsesorienteret forståelse af regnskabsmæssige problemstillinger. 

Desuden bliver du trænet i kritisk stillingtagen til forretningsplaner, budgetter og regnskaber på baggrund af relevant teori. 

Fagbeskrivelse: Forretningsforståelse og økonomi I (PDF)

Videnskabsteori 
Du får en indføring i udvalgte videnskabsteoretiske positioner og forskningsparadigmer i relation til kommunikation og menneskelige relationer med udblik til humanistiske-, samfunds- og naturvidenskabelige forskningsparadigmer.

Du får øvelse i at forholde dig analytisk, refleksivt, strategisk og kritisk til videnskabelige bidrag.

Du bliver i stand til at identificere og beskrive videnskabsteoretiske tilgange med anvendelse af centrale begreber, at forstå hvordan forskellige videnskabelige traditioner arbejder ud fra forskellige idealer for stringens samt at vurdere den forskningsmæssige tyngde bag videnskabelige bidrag.

Fagbeskrivelse: Videnskabsteori (PDF)

5. SEMESTER

5. semester er et internationalt semester, hvor du kan vælge mellem, at tage:

 • fag på en institution i udlandet
 • et internationalt forløb på en dansk uddannelsesinstitution
 • de engelsksprogede fag på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (som er beskrevet herunder).
 • valgfag fra én af de andre bacheloruddannelser på DMJX (udbydes senest 3 mdr. før semesterstart)

Kommunikation IV 
Du får viden om udvalgte teorier, metoder og modeller inden for kulturanalyse, så du kan identificere og vurdere særlige udfordringer i international kommunikation på tværs af kulturer.

Du lærer om brandingteorier og de praktiske kommunikationsdiscipliner, som kan anvendes i forbindelse med at styrke, formidle eller genoprette organisationers legitimitet og omdømme blandt både interne og eksterne interessenter.

Du lærer at forholde dig analytisk, refleksivt, strategisk og kritisk til branding.

Du bliver i stand til at identificere, analysere og beskrive brandidentitet, image og omdømme samt anvende dette ved udfærdigelsen af konkrete kommunikationsløsninger.

Du lærer om forandringskommunikation, krise- og atastrofekommunikation samt kommunikation af social ansvarlighed og særlige forhold omkring offentlig kommunikation.

Du arbejder med teorier om oplevelsesøkonomi, oplevelseskommunikation og eventmanagement. 

(Undervisningen foregår på engelsk) 

Fagbeskrivelse: Communication IV (PDF)

Forretningsforståelse og økonomi II 
Du får indsigt i udvalgte dele af makroøkonomisk teori og begreber med relevans for professionsfeltet.

Du får grundlæggende kendskab til de nationaløkonomiske fagområder og mekanismer i økonomisk politik.

De får forståelse for samspillet mellem varemarked, pengemarked og arbejdsmarked samt forståelse for, hvordan ændringer i samfundsøkonomien påvirker de betingelser, hvorunder virksomheder fungerer.

Forløbet skal øge din evne til at agere i en stadig mere integreret og globaliseret verden, hvor den samfundsmæssige og økonomiske udvikling påvirker de betingelser, hvorunder de enkelte virksomheder eksisterer. 

(Undervisningen foregår på engelsk)

Fagbeskrivelse: Forretningsforståelse og økonomi II (PDF)

Tværfagligt fag: Innovation
Original løsning af en konkret problemstilling fra den virkelige verden. Projektarbejde med studerende fra alle skolens uddannelser.

Fagbeskrivelse: Tværfagligt fag: Innovation (PDF)

6. SEMESTER

Praktik
Praktikken giver dig mulighed for at løse kommunikationsopgaver i den virkelige verden. Du får løbende feedback på de opgaver, du løser, på praktikstedet.

Læs mere om praktik på Kommunikationsuddannelsen

7. SEMESTER

Innovativt projektarbejde 
Du får indsigt i centrale teorier om entrepreneurship, projektledelse og konceptudvikling. 

Du lærer at analysere og beskrive konkrete eksempler på entrepreneurship med reflekteret og velargumenteret inddragelse af teori, og du får øvelse i at overføre den teoretiske indsigt til praktisk handling i gennemførelsen af et innovativt projektarbejde, der resulterer i konkrete, nye kommunikationsløsninger.

Opgaven kan være et egentligt udviklingsprojekt i samarbejde med partnere uden for skolen.

Forløbet skal gøre dig i stand til at tænke og arbejde som iværksætter og projektleder. 

Fagbeskrivelse: Innovativt projektarbejde

Fagbeskrivelse: Tværfagligt fag: X16 (PDF)

Bachelorprojekt
Kommunikationsuddannelsen afsluttes med et projekt, hvor du bruger de teorier og metoder, du har lært på uddannelsen, til at udforme en konkret kommunikationsløsning og en rapport, hvor du reflekterer over de valg, du har taget i løbet af arbejdsprocessen.


OVERBYGNING PÅ KOMMUNIKATIONSUDDANNELSEN
En professionsbachelor giver ikke automatisk adgang til kandidatuddannelserne. Men det er muligt at søge og blive optaget på en kandidatuddannelse. Det vil altid være den uddannelsesinstitution, som udbyder kandidatuddannelsen, der vil tage stilling til, om uddannelsen er egnet til at være adgangsgivende til deres kandidatuddannelse.

Kommunikationsuddannelsen er egnet til at være adgangsgivende til følgende kandidatuddannelser på Aarhus Universitet:

 • Journalistik, Cand. Public. (A1 linjen, samfund, kultur og medier)
 • Erasmus Mundus Masters – Journalism, Media and Globalisation*
 • Corporate Communication / Virksomheds­kommunikation, ASB
 • IT, kommunikation og organisation, ASB
 • Informationsvidenskab (B-linjen)
 • Digital design (B-linjen)
 • Retorik
 • Kognitiv semiotik

og følgende kandidatuddannelse på IT-Universitetet i København:

 • Digital design og Kommunikation

* Vær opmærksom på, at der er særlige, supplerende krav til Erasmus Mundus, herunder krav om mindst tre måneders journalistisk erfaring. Se mere på mundusjournalism.com

Bemærk, at det, at en uddannelse er adgangsgivende ikke er det samme som, at man er garanteret optag, da der ved alle uddannelser også sker en individuel vurdering.

Vi arbejder på at få lignende tilsagn fra relevante kandidatuddannelser på de andre universiteter

aquamarine

Hvilke fag skal jeg have?

Uddannelsens opbygning

Hvor lang tid skal jeg være i praktik?

Praktik

Er kommunikation noget for mig?

Hvordan kommer jeg ind?

Optagelse

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

 • A star caught at birth, beyond the fabric of time.
 • Fra burhøns til burgris - og Lukas Grahaam 🐣🐷 På kommunikationsuddannelsen skal vi i praktik to gange af seks måneder. I foråret var jeg hos @dyrenesbeskyttelse, hvor jeg lavede kampagner og meget andet. Især én kampagne fik nationalt fokus, da vi forsøgte at rebrande den konventionelle gris som #burgris - en betegnelse, som drager paralleler til burhøns' elendige forhold, som desværre også gør sig gældende for mange af de danske grise. Det var vildt spændende at lave strategien og udførslen af kampagnen - og endnu federe at den havde så stor succes med 33.000 underskrifter, ministersamråd og senest da Lukas Graham af egen vilje blandede sig markant i debatten 🐷🎉 Jeg kan klart anbefale at søge praktik hos en NGO, hvor det er den gode sag, og ikke finansielle interesser, der er i fokus 🖒 #dmjx #dmjxminuge @danielhjepsen
 • Fis og ballade 💥💨 Jeg har haft fornøjelsen af at være rusvært/tutor alle tre år på uddannelsen, de sidste to år som formand - og det har været en kæmpe succes! Jeg ku' sige, at jeg har gjort det for at lære 157 potentielt kommende kollegaer at kende, udvide mit netværk og bla bla, men i virkeligheden har jeg bare gjort det for at danse solen tynd, ha' det sjovt og give de nye nogle fede oplevelser - det har jeg selv haft, især takket være mine 13 dejlige medrusværter! 🎉❤ ...desværre blev vores gruppebillede ødelagt, da for meget alkohol åbenbart går lige i tarmene 😬😷 #dmjx #dmjxminuge #forlækkertiluni @danielhjepsen
 • Watch This Face by @sebastiantthorsted
 • (5/5) "I needed her to be real, even though she almost didn't exist. You do not have to have to be big in order to leave deep footsteps." On November 20, 2016, Sine Damgaard Muusmann was told that her unborn daughter had an incurable spinal cord infection, and that she would not survive the birth. Anna Winsløv has written a heartbreakingly beautiful article about Sine's story for @magasinetcitat, accompanied by my photograph of Sine and the wilderness near her house. © Aleksander Klug / COMA

#comaimages #dmjxphoto #dmjx #photojournalism #health #infantloss @comaimages @dmjxphoto
 • Ingen radio fra Mammut i dag. Der er nemlig efterårsferie 🍂 Det er Magnus ked af. 
#MAMMUT #GENLÜD #DMJX
 • Throwback to this Friday: last day at school before our first internship.
We are so lucky to start as interns at MediaCom Beyond Advertising this coming monday ✌️ Oh, and the picture? airbnbtoilet was our last school project. So long, school!👋📓 #dmjx #kreativkommunikation @mediacombeyondadvertising #interns #yay
 • Der lægges sidste hånd på panik-praktik-ansøgningen! Jeg ber' til Gud om, at det snart er overstået! #panikpraktik #snartoverstået #video #dmjx #ananasiegenjuice