Michael Ejstrup

Forskningschef - Head of Research in Language - PHD

Afdeling: Viden og innovation
Telefon: 89 440 226
Mobil: 24 44 70 96
Email: me@dmjx.dk
Arbejdsopgaver

Min forskning fokuserer især på talesprog i almindelighed, dansk talesprog i særdeleshed; samt sprognormering og sproglig mangfoldighed.

I 2017 vil min forskning fortsat fokusere på sprogkorrekthed og dens (mulige) svindende betydning i en tidsalder, hvor mail, chat og sociale medier stormer frem.

I 2017 vil jeg desuden fokusere på mit andet forskningsområde og arbejde med materiale (bog - se "forthcoming" Akademisk Forlag, nederst på siden), der kan styrke den mundtlige præsentations stilling i uddannelser. Fokus på etos' (omdømmets), talegenrens og argumentets holdbarhed i et samfund anno 2017.

I 2016 har jeg et samarbejde med Kristian Tylén, associate professor, ph.d. Center for Semiotics, School of Communication and Culture & The Interacting Minds Centre ved Aarhus University, hvor der er fokus på mulig(e) sammenhæng(e) mellem talehastighed og kognition.

I 2016 har min forskning især koncentreret sig om udviklingen af en survey-undersøgelse af sprogkorrektheds betydning for både forståeligheden og "værdien" af skriftlige produkter på elektroniske medier. "Værdien" forstået som den etos (eller det omdømme), som afsenderen af et skriftligt produkt får af læsererne - på elektroniske medier. Undersøgelsens design og dataindsamlingen er ved at være klar, så selve undersøgelsen kan sættes i gang i efteråret 2016.

I august 2016har jeg udgivet en ny lærebog til kommunikations- og journalistuddannelser Vælg dit sprog - tal ordentligt. Bogen udkommer på Hans Reitzels Forlag, er på 204 sider og fokuserer særligt på betydningen af at give plads til modtagerens mulighed for at forstå det sprog, journalisten eller kommunikatøren vælger. Vælg dit sprog – tal ordentligt fokuserer på sprog som en social overenskomst mellem mennesker, og den lægger vægt på, at sproget både formidler budskaber og er en del afsenderens identitet. I forhold til tidligere er der i dag skruet op for talesprogets plads i krydsfeltet mellem tale og skrift. I en verden fuld af medier, der konstant blander sig i det offentlige og det private rum, er det afgørende at være sprogligt sikker og velovervejet, for at vi overhovedet kan holde de elektroniske medier ud. De fylder meget, de trænger sig på overalt, og de styrer på mange områder vores forståelser af verden. En ordentlig håndtering af sproget som middel til formidling er det mindste, vi kan forlange af de journalister og kommunikatører, der hele tiden vil have vores opmærksomhed. Vælg dit sprog – tal ordentligt henvender sig især til journalister og kommunikationsfagets mange andre udøvere. Bogen er illustreret med tegninger af Gitte Skov.

i 2016 er artiklen ʺMedia Language - Clear or Obscureʺ (Ejstrup, M. Jakobsen, B. le Fevre. (2015) - se udgivelser nederst på siden) blevet udvalgt som en af de ti bedste på en international konference i Canada, og den blev revideret og genudgivet i et festskrift i juni 2016. Med titlen - Semiotic Approach to Media Language; af Ejstrup, M. & Jakobsen, Bjarne le Fevre (2016) IAFOR Journal of Media, Communication & Film. 3 1. p. 77-89.

I 2015 har jeg forsket i, om journalister i alle tilfælde bør følge det journalistisk dogme om, altid at være klar i spyttet og til enhver tid undgå tvetydighed. Bør journalister med andre ord altid anvende et meget præcist, kortfattet og klart sprog i omtalen af (følsomme) emner i nyheder og debatter? Det har i flere
sammenhænge vist sig at være uhensigtsmæssigt og forbundet med direkte fare i forhold til ytringsfrihed(en). Artiklen har titlen ʺMedia Language - Clear or Obscureʺ. Den er blevet præsenteret ved en international konference i Montréal i Canada, maj 2015. Denne forskning er udført i samarbejde med lektor Bjarne le Fevre Jacobsen ved Syddansk Universitet. Forskningen er et forsøg på at gøre op med et dogme i forhold til journalisters sprogbrug og med præskriptiv litteratur, som findes i store mængder inden for emnet.

I 2014-2015 har jeg gennemført en survey-undersøgelse af, hvordan forskellige former for støj påvirker vores forståelse af forskellige eksempler på talesprog (speak) i elektroniske medier. Undersøgelsen er netbaseret, og cirka 1.000 danskere bedømte talesprogs-eksempler med og uden forskellige former for støj. Undersøgelsen blev udføret i samarbejde med lektor, Jonas Nygaard Blom fra Syddansk Universitet og Karsten Prinds fra DR Fyn. Undersøgelsens resultater er stadig under behandling; de ventes at kunne danne rammen for at anvise, hvad der er for god praksis for sprog i elektroniske medier. Især i forbindelse med inddragelse af kilder; såvel i som uden for studiet. Er det eksempelvis en god idet at lade en ekspert udtale sig fra toppen af et bjer eller fra bunden af et hav. Eller ér det faktisk bedre, at journalisten siger, hvad eksperten ville have sagt, hvis han kunne komme i studiet?. Generer støj fra rum og mobiltelefoner så meget, at de de (i visse tilfælde) bør fravælges?

I 2013-2014 har jeg lavet en survey-undersøgelse af, hvor godt danskere forstår forskellige eksempler på talesprog (speak) i elektroniske medier. Undersøgelsen er netbaseret, og målet har været at få mellem
10.000 og 15.000 danskeres bedømmelser. Undersøgelsen er udført i samarbejde med lektor, Jonas Nygaard Blom fra Syddansk Universitet. Et helt overordnet resultat blev, at 12.000 deltog i undersøgelsen, og der kan gives statistisk signifikante udsagn på flere områder. Helt overordnet viser det sig, at danskere forstår meget bogstavnær udtale og meget mindre bogstavnær udtale omtrent lige godt. Dog synes meget bogstavnær udtale at være at foretrække i introduktionen af nye og ukendte sammenhænge, mens meget mindre bogstavnær udtale synes at være at foretrække ved omtale af kendte ting og sammenhænge. Undersøgelsen ventes at kunne danne rammen for anvisninger for god praksis for sprog i elektroniske medier. Især i forbindelse med journalisters egen sprogbrug.

I 2014 har jeg forsket i betydningen af, at der i alle sprog - og således også i dansk - er ʺhullerʺ, hvor vi kommer til at mangle sprogligt ʺgodsʺ, når vi skal beskrive og debattere nye og ofte følsomme emner.
Journalister får i disse tilfælde problemer med at finde dækkende og anerkende ord for konceptualiseringer, som er nye og relativt dårligt afgrænsede i vores sprogsamfund. Artiklen har titlen ʺSemantic Gaps are
Dangerousʺ. Den blev præsenteret ved en international konference i Brighton i England, juli 2014. Denne forskning er udført i samarbejde med lektor Bjarne le Fevre Jacobsen ved Syddansk Universitet. Forskningen gør op med flere dogmer i forhold til journalisters sprogbrug og med præskriptiv litteratur, som findes i store mængder inden for emnet.

I 2011 har jeg sammen med Forsknings- og Innovationsstyrelsen lavet en netbaseret undersøgelse af danskernes evne til at genkende hinanden (regionalt) ud fra talen. Næsten 30.000 deltog i undersøgelsen, og den blev den mest læste undersøgelse på videnskab.dk i 2011.

Jeg har desuden forsket i udviklingen i (tale)sproget i nyhedsudsendelser (tv-aviser) fra 1965 til 2011; og præsenteret resultaterne i 2012 (39th International Systemic Functional Congress - Sydney). Undersøgelsen er udført i samarbejde med lektor, Bjarne le Fevre Jacobsen fra Syddansk Universitet. Forskningen beskriver og gør op med dogmatiske sprognormering(er) i forhold til journalisters sprogbrug og med præskriptiv litteratur, som findes i store mængder inden for emnet.

Jeg underviser studerende på flere forskellige studieretninger i sprogforståelse og fortællende journalistik. Blandt andre studerende i journalistik, fotojournalistik, kommunikation og fagjournalistik.

Jeg afholder efteruddannelseskurser med fokus på blandt andet speak, stemmetræning og (skriftlig) sprogkorrekthed.

CV
Current Positions:
Since 2009 -    Head of Research in Language. Danish School of Media and Journalism


Education and Qualifications:
1983    Administrative Dietitician, =D8konomaskolen
1988    Clinical Dietitician, University of Aarhus
2001    BA in Linguistics and Rhetorics, University of Copenhagen and University of Lund
2003    MA in Linguistics and Phonetics, University of Copenhagen and University of Lund
2009    Ph.D in Linguistics and Phonetics, University of Southern Denmark and University of Lund


Other Academic Activities and Achievements:
1983-1986   Associate Head of Food Production, Central Hospitals in the region of Copenhagen
1988-1992   Clinical Dietitician, Central Hospitals, Nykoebing F. and Copenhagen
1989-1998   Vice Precident, The Association of Danish Clinical Dietiti= ans
1992-1998   Head of Office, The Association of Danish Clinical Dietiti= ans
1992-1999   Editor, Di=E6tisten, The Association of Danish Clinical Dietitians
1998-2004   Head of Media, Stibo Graphic, Aarhus/ Horsens
2000-2003   Teaching Assistant, Linguistics and Audiologopedics, Unive= rsity of Copenhagen
2003-2004   Affiliated associate professor, linguistics and audiologop= edics, University of Copenhagen
2003-2005   Affiliated associate professor, Logopedics, Nordic Stud. University of Southern Denmark
2005-2009   Ph.D. fellow, University of Southern Denmark and University of Lund
2009-2010   Affiliated Assoc. Prof, Linguistics and Nord. Stud. Univer= sity of Southern Denmark
2010-2013   Affiliated associate professor, Media Science, University of Aarhus
2009-           Head of Research in Language. Danish School of Media and Journalism

Udgivelser

Selected publications:

 1. Ejstrup, Michael and Hansen, Gert Foget. (2003). Danish Vowels in Spontaneous Speech in Three Modern Regional Variants. Proceedings of 15 th International Congress of Phonetic Sciences. M.J., D. Recasens, J. Romero eds. Universitat Anoma de Barcelona.
 2. Ejstrup, Michael and Hansen, Gert Foget. (2004). Vowels in Regional Variants of Danish. Proceedings, FONETIK 2004, De pt. of Linguistics, Stockholm University, pp. 88-92.
 3. Ejstrup, Michael (2005) Tænk og Tal. Diætisten; 75; 13.årg. pp. 28-32.
 4. Ejstrup, Michael (2009). Sproglig mangfoldighed længe leve. In Det rum[me]lige sprog. Dansklærerforeningens Forlag. København. pp 55-75.
 5. Ejstrup, M. (2009) Danske Talesprog i Begyndelsen af Det Tredje Årtusinde. En Undersøgelse af Danske Talesprog i Vest-, Syd- og Østdanmark med Fokus på Akustisk Undersøgelse af Vokaler. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet.
 6. Ejstrup, Michael (2010). Vokaler i moderne danske talesprog, RASK, nr. 32, Syddansk Universitet. Odense (pp. 103-129).
 7. Ejstrup, Michael (2010). På godt forskelligt dansk. NYS, nr. 39. Dansk Sprognævn København (pp. 93 -137).
 8. Ejstrup, Michael (2011). Truende eller troende jyske jøder. DANSKNOTER 1.     Dansklærerforeningens Forlag. København (pp. 22-30).
 9. Ejstrup, M & le Fevre Jakobsen, B. (2011) Takt og tale og tv-avis gennem 40 år. In Forandringens journalistik 40 års tilbageblik. Red. Buch R. Aarhus: Ajour. 40-72.
 10. Ejstrup. M (2011). Grundbog i sprog. Gyldendal. København (275 pages).
 11. Ejstrup, M. (2012) Perceptionsundersøgelse af moderne danske dialekter. Ord & Sag Vol. 31; p 30-36. Aarhus Universitet. Aarhus.
 12. Ejstrup, M & le Fevre Jakobsen, B. (2012) Loops of spoken language in Danish Broadcasting Corporation News. Preceedings 39th International Systemic Functional Congress; 13-20. To boldly proceed. Papers from the 39th International mmmmSystemi Functional Congress. Edited by John S. Knox. July, 2012. Sydney, Australia.
 13. Ejstrup, M. (2012) Variation and Change in Danish Nominal Morphology. US-China Foreign Language. Vol. 10, Nb. 10, October 2012 (Serial Number 109). David Publishing Company. El Monte, Californien. USA.
 14. Ejstrup, M. (2013) Få får for lidt, mange for meget. Diætisten; 123; 21.årg. pp. 14-15.
 15. Ejstrup, M. (2013). Survey on the Perception of Modern Danish Dialects. Proceedings of XI.th Congress of Nordic Prosody. University of Tartu. Eva Liina Garcia, Pärtel Lippus. eds Peter Lang.
 16. Ejstrup, M. (2013). Ordets magt – tillid og foragt. I Ytringsfriheden til forhandling – ytringsfrihedens betingelser og udfordringer i det 21. århundrede. Hans Reitzels Forlag. København. Kap 1. Pp. 27-49.
 17. Ejstrup, M & le Fevre Jakobsen, B. (2013). Mass Media in a Vicious Circle. In Proceedings, 2nd Annual International Conference on Journalism and Mass Communications; JMComm 2013.
 18. Ejstrup, M. Jakobsen, B. le Fevre. (2014). Semantic Gaps are Dangerous. Preceedings. EuroMedia, Brighton, United Kingdom. ISSN 2188-9643.
 19. Ejstrup, M. (2014). Nøj er møj'. Hardsyssel Årbog 2014. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Denmark. ISBN 978-87-87358-35.
 20. Ejstrup, M. (2014). Nøj er møj'. Hardsyssel Årbog 2014. Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Denmark. ISSN 0046-6840.
 21. Kabel, L,. Hansen, E., Svith, F., Johansen, K., Ejstrup, M., Thøis, P., Buch, R. & Koch, T. Ø. (2015) Forskning i Medierne: Om socialt udsatte børn og unge. Ajour. Aarhus. (130 pages).
 22. Ejstrup, M. & Ramstedt, M. (2015) De voksnes magt. En sprogvidenskabelig undersøgelse af nyhedsmediernes beskrivelser af børn og unge i socialt udsatte positioner. Sproget sætter på plads og i bås. In Forskning i Medierne: Om socialt udsatte børn og unge. Ajour. Aarhus; p 86-96.
 23. Ejstrup, M. Blom, J. N. (2015) Hva eller va? Journalistica vol. 1. The State and University Library, Aarhus, Denmark. ISSN 1904-796.
 24. Jensen, N. H. & Petersen, M. B. & Høgh-Olesen, H. & Ejstrup, M. (2015). Testing Theories about Ethnic Markers: Ingroup Accent Facilitates Coordination, Not Cooperation. Human Nature.
 25. Ejstrup, M. Jakobsen, B. le Fevre. (2015). Media Language - Clear or Obscure. Preceedings. Waset. Preceeding, Montreal. Canada.
 26. Ejstrup, M. og Elsig, A. (2015). Hvad tiden er fuld af, flyder munden over med. Reitzels Forlag. København.
 27. Ejstrup, M. & Jakobsen, Bjarne le Fevre (2016). Semiotic Approach to Media Language. IAFOR Journal og Media, Communication & Film. 3 1. p. 77-89.
 28. Ejstrup M. (2016). Vælg dit sprog – tal ordentligt. Hans Reitzels Forlag. København. (204 pages).
 29. Blom, J. N. & Ejstrup, M. & Hopmann, D. (2016) The Effects of Phonetic Reduction on Actual and Percieved Comprehension by News Audiences. Journalism Studies. DOI: 10.1080/1461670X.2016.1215256. http://dx.doi.org/10.1080/1461670X.2016.1215256

www:

 1. www.dialekt.me
 2. Ejstrup, M. (2009) http://videnskab.dk/kultur-samfund/danske-dialekter-har-det-fintDanske dialekter har det fint
 3. Ejstrup, M. (2010) http://sprogmuseet.dk/dialekter/meget-er-stadig-m%c3%b8j/Meget er stadig møj …
 4. Ejstrup, M. (2011) http://sprogmuseet.dk/udtale/sonderjyder-og-kobenhavnere-kender-naboen-pa-sproget/ Sønderjyder og københavnere kender naboen på sproget.
 5. Stendevad, S. L. & Ejstrup, M. (2015) http://sprogmuseet.dk Politikernes talesprog kan afgøre valget

Forthcoming:

 1. Ejstrup, M. & Blom, J. N. (2017) Væ hår'e∂ å saje - om betydningen af skriftlig sprogkorrekthed på elektroniske medier. Journalistica vol. 1. The State and University Library, Aarhus, Denmark. ISSN.
 2. Ejstrup, M. (2018) Så er det bare sagt ... Akademisk Forlag. København. (200 pages).
Flere oplysninger

Jeg varetager desuden opgaver som specialevejleder og censor ved hhv. Aarhus Universitet og Syddansk Universitet;

Jeg varetager vejlederfunktionen for adjunkter på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og varetager desuden funktionen som censor for professionshøjskolers lektor-anmodninger inden for ernæringsvidenskab.

Jeg afholder virksomhedskurser om blandt andet speak og holder foredrag i mange forskellige sammenhænge om sprog, sprognormering, kommunikation og sprogets sammenhænge med natur og kultur.

Jeg holder forelæsninger for Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning. Især efterspurgte er emnerne: Danmarkskortet (med fokus på natur, kultur, mad, sprog og mennesker), Dialekter og sø og land (med fokus på danske talesprog og deres mangfoldighed) og Sprogets ædle stene (med fokus på faste vendinger og deres foranderlighed - sproget får det glatte lagen).

Deltager ofte i debatter i elektroniske medier, Skriver bøger (monografier), skriver kapitler i debatskabende bøger og udvikler programmer om sprog sammen med blandt andre DR og TV2 (Midt/Vest).

 

Yderlig informationer:

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

 • Small Michel Gondry tribute project 😊

Unfortunately it's without sound due to music copyrights 😔

#dmjx #michelgondry #animation #film #graphicdesign #graphic #geometric #photography
 • Congrats to @miamiadschool students in Hamburg, New York, Rio and Wynwood on their nominations for the 2017 ANDYs! ⠀
・・・⠀
So close to announcing the best student ideas of the year. Congrats to our nominees 👏 #andyawards #nominees #schools #artcentercollegeofdesign #DMJX #filmakademiebadenwürttemberg #miamiadschool #sandiegoportfoliostudio #sva #solacademy ( #📷 @andyawards via @latermedia )
 • 🔴 #cbart #cb #art #vscocam #copenhagen #cph #street #style #cocacola #stayhydrated #koffein #dmjx
 • Elijas from @cphmodelmanagement
 • I dag afslutter vi første semesters undervisning i Organisationsteori med en hyggelig repetitionsquiz i studiegruppen #DMJX #DMJXminuge @mrevereth
 • It's a special day for students in Aarhus today 🎉 Kapsejlads :) what a glorious event. Kayaks. Beer. Racing. Beer. Repeat. 🛥 🍻
 • Er du en af deltagerne til kapsejladsen, så send os nogle billeder ved at bruge #studenterguiden 
Eller @studenterguiden 
Vi poster det bedste billede på profilen her på søndag. 
#kapsejlads #kapsejlads2017 #studerendeiaarhus #aarhus #viauniversitycollege #studenterhusaarhus #studhusaarhus #shaarhus #smiletsby #austudieliv #dmjx #eaaadk #bedstebillede #vielskerstuderende #smukkeungemennesker
 • Glædelig kapsejlads! Følg med på insta story hvor vi sender fra hele dagen ☀️🍻🚣🏼 .
.
#kapsejlads2017 #studenterhusaarhus #shaarhus #studhusaarhus #studerendeiaarhus #studentinaarhus #mitstudenterhus #yourniversity #austudieliv #dmjx  #viauniversitycollege #eaaadk #frivilligtarbejde