Michael Ejstrup

Forskningschef - Head of Research in Language - PHD

Afdeling: Viden og innovation
Telefon: 89 440 226
Mobil: 24 44 70 96
Email: me@dmjx.dk
Arbejdsopgaver
Min forskning fokuserer is=E6r p=E5 talesprog i almindelighe= d, dansk talesprog i s=E6rdeleshed; samt sprognormering og sproglig mangfoldig= hed.

I 2014-2015 er jeg i gang med en survey-unders=F8gelse af, om og i givet fald hvordan forskellige former
for st=F8j p=E5virker vores forst=E5else af forskellige eksempler p=E5 tale= sprog (speak) i elektroniske medier. Unders=F8gelsen er netbaseret, og m=E5let er at f=E5 mellem 1.000 og 2.000 danskeres bed=F8mmelser og talesproglige eksempler med og uden forskellige former for st=F8j. Unders=F8gelsen udf=F8= res i samarbejde med lektor, Jonas Nygaard Blom fra Syddansk Universitet. Under= s=F8gelsen ventes at kunne danne rammen for anvisninger for god praksis for sprog i elektroniske medier. Is=E6r i forbindelse med inddragelse af kilder; s=E5= vel i som uden for studie(t/r).

I 2015 har jeg forsket i betydningen af, at/ om journalis= ter i alle tilf=E6lde skal/ b=F8r anvende et meget pr=E6cist, kortfattet og kla= rt sprog i omtalen af (f=F8lsomme) emner i nyheder og debatter; hvilket i fler= e
sammenh=E6nge viser sig at v=E6re uhensigtsm=E6ssigt og direkte forbundet med fare i forhold til ytringsfrihed(en). Artiklen har titlen ʺMedia Language - Clear or Obscureʺ. Den pr=E6senteres ved en international k= onference i Montr=E9al i Canada, maj 2015. Denne forskning er udf=F8rt i samarbejde med lektor Bjarne le Fevre Jacobsen ved Syddansk Universitet. Forskningen g=F8r op med et dogme i forhold til journalisters sprogbrug og med pr=E6skr= iptiv litteratur, som findes i store m=E6ngder inden for emnet.

I 2013-2014 har jeg lavet en survey-unders=F8gelse af, hv= or godt danskere forst=E5r forskellige eksempler p=E5 talesprog (speak) i elek= troniske medier. Unders=F8gelsen er netbaseret, og m=E5let har v=E6ret at f=E5 melle= m
10.000 og 15.000 danskeres bed=F8mmelser. Unders=F8gelsen er udf=F8rt i sam= arbejde med lektor, Jonas Nygaard Blom fra Syddansk Universitet. Et helt overordnet resultat blev, at 12.000 deltog i unders=F8gelsen, og der kan gives statist= isk signifikante udsagn p=E5 flere omr=E5der. Helt overordnet viser det sig, at danskere forst=E5r meget bogstavn=E6r udtale og meget mindre bogstavn=E6r udtale omtrent lige godt. Dog synes meget
bogstavn=E6r udtale at v=E6re at foretr=E6kke i introduktionen af nye og uk= endte sammenh=E6nge, mens meget mindre bogstavn=E6r udtale synes at v=E6re at for= etr=E6kke ved omtale af kendte ting og sammenh=E6nge. Unders=F8gelsen ventes at kunne danne rammen for anvisninger for god praksis for sprog i elektroniske medie= r. Is=E6r i forbindelse med journalisters egen sprogbrug.

I 2014 har jeg forsket i betydningen af, at der i alle sprog - og s=E5ledes ogs=E5 i dansk - er ʺhullerʺ, hvor vi kommer= til at mangle sprogligt ʺgodsʺ, n=E5r vi skal beskrive og debattere n= ye og ofte f=F8lsomme emner.
Journalister f=E5r i disse tilf=E6lde problemer med at finde d=E6kkende og anerkende ord for konceptualiseringer, som er nye og relativt d=E5rligt afgr=E6nsede i vores sprogsamfund. Artiklen har titlen ʺSemantic Gaps are
Dangerousʺ. Den blev pr=E6senteret ved en international konference i B= righton i England, juli 2014. Denne forskning er udf=F8rt i samarbejde med lektor Bjarne le Fevre Jacobsen ved Syddansk Universitet. Forskningen g=F8r op med flere dogmer i forhold til journalisters sprogbrug og med pr=E6skriptiv litteratur, som findes i store m=E6ngder inden for emnet.

I 2011 har jeg sammen med Forsknings- og Innovationsstyre= lsen lavet en netbaseret unders=F8gelse af danskernes evne til at genkende hinan= den (regionalt) ud fra talen. N=E6sten 30.000 deltog i unders=F8gelsen, og den blev den mest l=E6ste unders=F8gelse p=E5 videnskab.dk i 2011.

Jeg har desuden forsket i udviklingen i (tale)sproget i nyhedsudsendelser (tv-aviser) fra 1965 til 2011; og pr=E6senteret resultate= rne i 2012 (39th International Systemic Functional Congress - Sydney). Unders= =F8gelsen er udf=F8rt i samarbejde med lektor, Bjarne le Fevre Jacobsen fra Syddansk Universitet. Forskningen beskriver og g=F8r op med dogmatiske sprognormerin= g(er) i forhold til journalisters sprogbrug og med pr=E6skriptiv litteratur, som findes i store m=E6ngder inden for emnet.

Jeg underviser studerende p=E5 flere forskellige studiere= tninger i sprogforst=E5else og fort=E6llende journalistik. Blandt andre studerende i journalistik, fotojournalistik, kommunikation og fagjournalistik.

Jeg afholder efteruddannelseskurser med fokus p=E5 blandt andet speak, stemmetr=E6ning og (skriftlig) sprogkorrekthed.

 

 

 

 

 

 

 

 

CV
Current Positions
1.        Since 2009 -    Head of Research in Language. Danish School of Media and Journalism


Education and Qualifications
1.        1983    Administrative Dietitician, =D8konomaskolen
2.        1988    Clinical Dietitician, Unive= rsity of Aarhus
3.        2001    BA in Linguistics and Rheto= rics, University of Copenhagen and University of Lund
4.        2003    MA in Linguistics and Phone= tics, University of Copenhagen and University of Lund
5.        2009    Ph.D in Linguistics and Phonetics, University of Southern Denmark and University of Lund


Other Academic Activities and Achievements
1.        1983-1986      Associate Head of Food Production, Central Hospitals in the region of Copenhagen
2.        1988-1992   Clinical Dietitician, Central Hospitals, Nykoebing F. and Copenhagen
3.        1989-1998      Vice Precident, The Association of Danish Clinical Dietitians
4.        1992-1998   Head of Office, The Associat= ion of Danish Clinical Dietitians
5.        1992-1999      Editor, Di=E6ti= sten, The Association of Danish Clinical Dietitians
6.        1998-2004   Head of Media, Stibo Graphic, Aarhus/ Horsens
7.        2000-2003     Teaching Assistant, Linguistics and Audiologopedics, University of Copenhagen
8.        2003-2004   Affiliated associate profess= or, linguistics and audiologopedics, University of Copenhagen
9.        2003-2005     Affiliated associate professor, Logopedics, Nordic Studies University of Southern Denmark
10.        2005-2009   Ph.D. fellow, University of Southern Denmark
11.        2009-2010   Affiliated Associate Profes= sor, Linguistics and Nord. Stud. University of Southern Denmark
12.        2010-2013   Affiliated associate profes= sor, Media Science, University of Aarhus
13.        2009-           Head of Research in Language. Danish School of Media and Journalism

 

 

Udgivelser
Selected publications
1.        Ejstrup, Michael and Hansen, Gert Foget. (2003). Danish Vowels in Spontaneous Speech in Three Modern Regional Variants. Proceedings of 15 th International Congress of Phonetic Scien= ces. M.J. Sol=E9, D. Recasens, J. Romero eds. Universitat Aut=F2noma de Barcelon= a.
2.        Ejstrup, Michael and Hansen, Gert Foget. (2004). Vowels in Regional Variants of Danish. Proceedings, FONETIK 2004, De pt. of Linguistics, Stockholm University, pp. 88-92.
3.        Ejstrup, Michael (2005) T=E6nk og Tal. Di=E6tisten; 75; 13.=E5rg. pp. 28-32.
4.        Ejstrup, Michael (2009). Sproglig mangfold= ighed l=E6nge leve. In Det rum[me]lige sprog. Danskl=E6rerforeningens Forlag. K=F8benhavn. pp 55-75.
5.        Ejstrup, M. (2009) Danske Talesprog i Begyndelsen af Det Tredje =C5rtusinde. En Unders=F8gelse af Danske Tale= sprog i Vest-, Syd- og =D8stdanmark med Fokus p=E5 Akustisk Unders=F8gelse af Vok= aler. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet.
6.        Ejstrup, Michael (2010). Vokaler i moderne danske talesprog, RASK, nr. 32, Syddansk Universitet. Odense (pp. 103-1= 29).
7.        Ejstrup, Michael (2010). P=E5 godt forskel= ligt dansk. NYS, nr. 39. Dansk Sprogn=E6vn K=F8benhavn (pp. 93 -137).
8.        Ejstrup, Michael (2011). Truende eller troende jyske j=F8der. DANSKNOTER 1.     Danskl=E6rerforening= ens Forlag. K=F8benhavn (pp. 22-30).
9.        Ejstrup, M & le Fevre Jakobsen, B. (2011) Takt og tale og tv-avis gennem 40 =E5r. In Forandringens journalistik 40 =E5rs tilbageblik. Red. Buch R. Aarhus: Ajour. 40-72.
10.        Ejstrup. M (2011). Grundbog i sprog. Gyldendal. K=F8benhavn (275 pages).
11.        Ejstrup, M. (2012) Perceptionsunders=F8ge= lse af moderne danske dialekter. Ord & Sag Vol. 31; p 30-36. Aarhus Universitet. Aarhus.
12.        Ejstrup, M & le Fevre Jakobsen, B. (2012) Loops of spoken language in Danish Broadcasting Corporation News. Preceedings 39th International Systemic Functional Congress; 13-20. To boldly proceed. Papers from the 39th International mmmmSystemi Functional Congress. Edited by John S. Knox. July, 2012. Sydney, Australia.
13.        Ejstrup, M. (2012) Variation and Change in Danish Nominal Morphology. US-China Foreign Language. Vol. 10, Nb. 10, October 2012 (Serial Number 109). David Publishing Company. El Monte, Californien. USA.
14.        Ejstrup, M. (2013) F=E5 f=E5r for lidt, mange for meget. Di=E6tisten; 123; 21.=E5rg. pp. 14-15.
15.        Ejstrup, M. (2013). Survey on the Percept= ion of Modern Danish Dialects. Proceedings of XI.th Congress of Nordic Prosody. University of Tartu. Eva Liina Garcia, P=E4rtel Lippus. eds Peter Lang.
16.        Ejstrup, M. (2013). Ordets magt – t= illid og foragt. I Ytringsfriheden til forhandling – ytringsfrihedens b= etingelser og udfordringer i det 21. =E5rhundrede. Hans Reitzels Forlag. K=F8benhavn. Kap 1. Pp. 27-49.
17.        Ejstrup, M & le Fevre Jakobsen, B. (2013= ). Mass Media in a Vicious Circle. In Proceedings, 2nd Annual Internati= onal Conference on Journalism and Mass Communications; JMComm 2013.
18.        Ejstrup, M. Jakobsen, B. le Fevre. (2014). Semantic Gaps are Dangerous. Preceedings. EuroMedia, Brighton, United Kingdom. ISSN 2188-9643.
19.        Ejstrup, M. (2014) (2014). N=F8j er m=F8j= '. Hardsyssel =C5rbog 2014. Historisk Samfund for Ringk=F8bing Amt. Denmar= k. ISBN 978-87-87358-35.
20.        Ejstrup, M. (2014) (2014). N=F8j er m=F8j= '. Hardsyssel =C5rbog 2014. Historisk Samfund for Ringk=F8bing Amt. Denmar= k. ISSN 0046-6840
21.        Ejstrup, M. Blom, J. N. (2015) Hva eller va? Journalistica vol. 1. The State and University Library, Aarhus, Denmark. ISSN 1904-796.

www:
1.        www.dialekt.me
2.        Ejstrup (2009) http://videnskab.dk/kultur-samfund/danske-dialekter-har-det-fint= Danske dialekter har det fint
3.        Ejstrup (2010) = http://sprogmuseet.dk/dialekter/meget-er-stadig-m%c3%b8j/= Meget er stadig m=F8j …
4.        Ejstrup (2011) http://sprogmuseet.dk/udtale/sonderjyder-og-kob= enhavnere-kender-naboen-pa-sproget/ S=F8nderjyder og k=F8benhavnere kender naboen p=E5 sproget.
5.        Stendevad L. S. V. & Ejstrup, M. Polit= ikernes talesprog kan afg=F8re valget. (2015) http://sprogmuseet.dk<= font size=3D3>

Forthcoming:
1.        Jensen, N. H. & Petersen, M. B. & H=F8gh-Olesen, H. & Ejstrup, M. (2015). Testing Theories about Ethnic Markers: Ingroup Accent Facilitates Coordination, Not Cooperation. Human Nature 2015.
2.        Ejstrup, M. Jakobsen, B. le Fevre. (2015). Media Language - Clear or Obscure. Preceedings. Waset. Preceeding, Montreal. Canada.
3.        Ejstrup, M. og Elsig, A. (2015). Hvad tiden er fuld af, flyder munden over med. Reitzels Forlag. K=F8benhavn.=

 

 

Flere oplysninger
Jeg varetager desuden opgaver som specialevejleder og censor ved hhv. Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Jeg afholder virksomhedskurser om blandt andet speak og holder foredrag i mange forskellige sammenh=E6nge om sprog, sprognormering, kommunikation og sprogets sammenh=E6nge med natur og kultur.

Deltager ofte i debatter i elektroniske medier, Skriver b=F8ger (monografier), skriver kapitler i debatskabende b=F8ger og udvikler programmer sammen med blandt andre TV2 (Midt/Vest).

 

Yderlig informationer:

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Opdatér Type the characters you see in this picture.
Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.

Instagram

  • 2 semester. Klar! #dmjx #copenhagen
  • Var i går med skraldemændene på arbejde for en dag! 👍🚛 #journalivet #reportage #dmjx #skrald
  • Finally weekend! På vej hjem til Fyn for at fejre min dejlige søster ❤️#weekend#home#family#birthday#fødselsdag#kagetid#gavetid#love#aarhus#journalist#studerende#dmjx#denmark#kedermigitoget#pendlerliv#dsb#selfie @kristinetwisttmann
  • Wuhuu - jeg elsker nye bøger📚💁🏼🎓 #typenderelskeratgåiskole #2semester #kommunikation #dyrfornøjelse #dmjx
  • Festreportage fra et hemmeligt sted i Aarhus i nat #dmjx #journolyf
  • På gensyn Sjælland 🏡. Aarhus kalder 🌆 #dmjx #studiestart #flyverfrareden
  • Så kom mine nye babyer 🙌🏻😍 #aldrigharjegværetsågladforbøger #klarparat #TVM #TVM10 #danmarksmedieogjournalisthøjskole #dmjx #glædermigforvildt #drømmeuddannelsen @dmjx #tv #media #education #studies #start #happiness
  • #DMJX